ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് നാം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും?

Author: BibleAsk Malayalam


നമ്മുടെ പരമോന്നത മാതൃകയായ യേശു, 12 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ (ലൂക്കോസ് 2:49), അവന്റെ ശുശ്രൂഷാകാലത്തും (മത്താ. 6:10), കുരിശുമരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പും (ലൂക്കോസ് 22) പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു. :42). എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു. നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക അനുകരിക്കാനും ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ ബൈബിൾ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാനും കഴിയും:

1-ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ്? നമുക്കു രക്ഷക്കായി  പ്രാർത്ഥിക്കാം-(റോമർ 10:1), കരുണയ്ക്കും പാപമോചനത്തിനും (സങ്കീർത്തനം 51:1-2), സാഷ്യത്തിനും (പ്രവൃത്തികൾ 4:29), പ്രലോഭനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ (മത്തായി 26:41), വിടുതൽ ലഭിപ്പാൻ  (യാക്കോബ് 5:13) ), സൗഖ്യമാക്കൽ (യാക്കോബ് 5:16), നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ (മത്തായി 5:44), മതനേതാക്കൾ (കൊലോസ്യർ 4:3; 2 തെസ്സലൊനീക്യർ 3:1), ഭരണകൂടങ്ങൾ (1 തിമോത്തി 2:1-3).

2-ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുക: “ഇതാ, ഞാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്‌വാൻ വന്നിരിക്കുന്നു” (എബ്രായർ 10:9) എന്ന പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യാതെയും മടികൂടാതെയും യേശു കീഴടങ്ങി.

2-അനുസരിക്കുക: യേശു “താൻ അനുഭവിച്ചതിൽ നിന്ന് അനുസരണം പഠിച്ചു” (എബ്രാ. 5:8). അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുസരണം നിർബന്ധിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പാടും മരണവും; “തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ” (ഫിലി. 2:8).

3-വിശ്വാസം പുലർത്തുക: യേശു പറഞ്ഞു, “അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുക, അത് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും” (മർക്കോസ് 11:24).

4-ജ്ഞാനത്തിനായി ചോദിക്കുക: “നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന്നു ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ ഭർത്സിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോടു യാചിക്കട്ടെ; അപ്പോൾ അവന്നു ലഭിക്കും” (യാക്കോബ് 1:5).

5-ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുക: “അതിനാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്തു ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:31).

6-ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകുക: “മുമ്പെ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ; അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും.  ” (മത്തായി 6:33).

7-ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക: “നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചെലവിടേണ്ടതിന്നു വല്ലാതെ യാചിക്കകൊണ്ടു ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ” (യാക്കോബ് 4:3).

8-മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെ നടക്കുക: “നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ആരുടെയെങ്കിലും നേരെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവരോട് ക്ഷമിക്കുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും” (മർക്കോസ് 11:25, മത്തായി 5:23-24) .

8-സ്തുതി: “യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കുക, അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കു തരും” (സങ്കീർത്തനം 37:4).

9-പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക: “മടുത്തുപോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണം എന്നുള്ളതിന്നു അവൻ അവരോടു ഒരുപമ പറഞ്ഞതു” (ലൂക്കാ 18:1). ക്രിസ്ത്യാനികൾ “നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:17).

10-ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക: “അവ്വണ്ണം തന്നേ ആത്മാവു നമ്മുടെ ബലഹീനതെക്കു തുണനില്ക്കുന്നു. വേണ്ടുംപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതു എന്തെന്നു നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ആത്മാവു തന്നേ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്കു വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു. 27എന്നാൽ ആത്മാവു വിശുദ്ധർക്കു വേണ്ടി ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്നു ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു” (റോമർ 8:26-27).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment