ദൈവഹിതം എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാകും?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവഹിതം അറിയുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്:

1-ദൈവവചനം: “നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന്നു ദീപവും
എന്റെ പാതെക്കു പ്രകാശവും ആകുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 119:105). നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കർത്താവിനെ അവന്റെ വചന വായനയിലൂടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, അവൻ തന്റെ പദ്ധതി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരും (സങ്കീർത്തനം 23:2-3, 25:5, 43:3, 139:24, 143:10).

2-ദൈവത്തിന്റെ ചെറിയ ശബ്ദം: “പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്ക; സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുതു.
നിന്റെ എല്ലാവഴികളിലും അവനെ നിനെച്ചുകൊൾക;
അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:5-6). അവന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക.

3-ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം: “നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന്നു ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ അധിക്ഷേപിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോടു യാചിക്കട്ടെ; അപ്പോൾ അവന്നു ലഭിക്കും. (യാക്കോബ് 1:5). ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സാമാന്യബുദ്ധിയാണ്. അതിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളതാണ്. അത് ദൈവവചനത്തിലെ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

4-ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉപദേശം: “ആലോചന കേൾക്കുക, പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിൽ നീ ജ്ഞാനിയാകാൻ” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 19:20 കൂടാതെ 13:10;6:20-23;11:14). നിങ്ങളുടെ ദൈവഭക്തരായ മാതാപിതാക്കളുടെയും സഭാ മാർഗനിർദ്ദേശകരുടെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക.

5-തുറന്നതും അടഞ്ഞതുമായ വാതിലുകൾ: “എനിക്കു വലിയതും സഫലവുമായോരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു; എതിരാളികളും പലർ ഉണ്ടു” (1 കൊരിന്ത്യർ 16:9).

6- അടയാളങ്ങൾ: “പിന്നെ അവൻ (ഗിദെയോൻ) അവനോട് പറഞ്ഞു: “ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൃപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് നീയാണെന്നതിന് ഒരു അടയാളം കാണിക്കൂ” (ന്യായാധിപന്മാർ 6:17). അവന്റെ ഇഷ്ടം അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അടയാളം കാണിക്കാൻ കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക. എന്നാൽ മുമ്പത്തെ പോയിന്റുകൾ പ്രയോഗിക്കാതെ ദൈവഹിതം കണ്ടെത്താൻ ഒരു അടയാത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുതെന്ന് ഓർക്കുക.

7-ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുക: “നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; അവ തിന്മെക്കല്ല നന്മെക്കത്രേയുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. നിങ്ങൾ എന്നോടു അപേക്ഷിച്ചു എന്റെ സന്നിധിയിൽവന്നു പ്രാർത്ഥിക്കയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും; പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും.എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” (യിരെമ്യാവു 29:11-14). നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് നല്ലൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment