ദൈവഹിതം അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം തകർക്കണമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവം തന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യവും എടുക്കുന്നില്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാളും വളരെ മുകളിലാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. “എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനെക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്‌വാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന്നു” (എഫേസ്യർ 3:20). ഇവിടെ തന്റെ മക്കൾക്ക് സമൃദ്ധമായ ജീവിതം നൽകുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് സന്തോഷമുണ്ട്. യേശു തന്റെ മക്കൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, “അവർക്കു ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടു ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു.” (യോഹന്നാൻ 10:10).

ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുവേണ്ടി യേശു വാഗ്ദത്തം ചെയ്‌തു: “എന്റെ നാമംനിമിത്തം വീടുകളെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടു കളഞ്ഞവന്നു എല്ലാം നൂറുമടങ്ങു ലഭിക്കും; അവൻ നിത്യജീവനെയും അവകാശമാക്കും” (മത്തായി 19:29 ). ഈ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന “നൂറുമടങ്ങ്” ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷത്തിലും നമ്മുടെ സ്നേഹവാനായ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൂടുതൽ യഥാർത്ഥവും തീവ്രവുമായ സംതൃപ്തിയുമാണ്.

എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യേണ്ട ത്യാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഫറവോന്റെ സ്വന്തം മകളാൽ ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്ന മോശയുടെ (എബ്രായർ 11:23¬-27) ഉദാഹരണം ബൈബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. അവൾ “അവനെ സ്വന്തം മകനെപ്പോലെ വളർത്തി” (പ്രവൃത്തികൾ 7:21). അക്കാലത്തെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും അപ്രതിരോധ്യമായ ആകർഷണത്താൽ മോശെ 40 വർഷത്തോളം ചുറ്റപ്പെട്ടു.

ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയനുസരിച്ച്, മോശയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന രാജപദവി സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മോശമായ പെരുമാറ്റവും അർത്ഥമാക്കുന്നു: “വിശ്വാസത്താൽ മോശെ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാലഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടു കൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നതു തിരഞ്ഞെടുത്തു, പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ടു ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതു നിരസിക്കയും(എബ്രായർ 11:24-25). ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലപ്പോഴും സമാനമായ സാഹചര്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ചില ലൗകിക ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതും കൂടിയാണ്. (മത്തായി 10:34-36; ലൂക്കോസ് 12:51-53).

ത്യാഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ വലുതായി തോന്നാം. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന മഹത്വങ്ങളുമായി അവ താരതമ്യം ചെയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലും പദവികളിലും മോശയുടെ കണ്ണ് പതിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ സ്വമേധയാ സ്വർഗത്തിന്റെ അനന്തമായ മഹത്വങ്ങൾക്കായി ഭൂമിയിലെ മഹത്വവും നിലവിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ശക്തിയും കൈമാറി.

ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ സങ്കൽപ്പങ്ങളെക്കാളും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത: “ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു ഒരുക്കീട്ടുള്ളതു കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നീട്ടുമില്ല” ( 1 കൊരിന്ത്യർ 2:9). ഈ അറിവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിനപ്പുറം ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന എന്തിനും അപ്പുറമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment