ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും തുല്യമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


എല്ലാ പാപങ്ങളും തുല്യമാണോ?

യാക്കോബ് 2:10-11 പറയുന്നു: “എന്തെന്നാൽ, ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും പാലിക്കുന്നവൻ, ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടറിവീഴുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ എല്ലാറ്റിനും കുറ്റക്കാരനാണ്. എന്തെന്നാൽ, ‘വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്’ എന്നു പറഞ്ഞവൻ ‘കൊല ചെയ്യരുത്’ എന്നും പറഞ്ഞു. ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഒരു വ്യക്തിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഏത് പാപവും മതിയെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. യോഹന്നാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “പാപം ചെയ്യുന്നവൻ അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു, പാപം അധർമ്മമാണ്” (1 യോഹന്നാൻ 3:4).

സമ്പന്നനായ യുവ ഭരണാധികാരിയുടെ കഥയിലും ഇതേ തത്വം കാണാം (ലൂക്കാ 18:18-27). യൗവനകാലം മുതൽ താൻ എല്ലാ കൽപ്പനകളും പാലിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ധനികനായ യുവ ഭരണാധികാരി യേശുവിനോട് വിശദീകരിച്ചു. യേശു അവനോട്, “നിനക്കിപ്പോഴും ഒരു കുറവുണ്ട്. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക, എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കു നിധി ഉണ്ടാകും. യേശു പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ആ യുവാവിന് “ഒരു കാര്യം” മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നിട്ടും അവനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ അത് മതിയായിരുന്നു. അതിനാൽ, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, എല്ലാ പാപങ്ങളും തുല്യമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, ഏതൊരു പാപത്തിനും ഒരു വ്യക്തിയെ കുറ്റംവിധിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ പാപങ്ങളും ഒരേപോലെ വിധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നല്ല. പീലാത്തോസുമായുള്ള യേശുവിന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ 19:11-ൽ, യേശു പീലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു, “എന്നെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഏല്പിച്ചവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം.” യേശുവിനെ പീലാത്തോസിന്റെ പക്കൽ ഏല്പിച്ച വ്യക്തി പീലാത്തോസ് ചെയ്ത പാപത്തേക്കാൾ വലിയ പാപമാണ് ചെയ്തത്.

യേശുവിനെ പീലാത്തോസിന് കൈമാറിയ കയ്യഫാസ് സത്യദൈവത്തിന്റെ ആരാധകനാണെന്നും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ വലിയ അറിവുള്ളവനാണെന്നും അനുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കുറ്റബോധം കൂടുതലായിരുന്നു. യേശു ദൈവത്വത്തിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ യഹൂദ നേതാക്കൾ പ്രകാശത്തിന്റെ എല്ലാ കിരണങ്ങൾക്കെതിരെയും അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ, കയ്യഫാവിന്‌ “വലിയ പാപം” ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്‌തുത പീലാത്തോസ്‌ കുറ്റബോധമില്ലാത്തവനാണെന്ന്‌ അർഥമാക്കിയില്ല.

ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഇതാ: ഒരു വ്യക്തി10,000 ഡോളറിന്റെ ബോട്ട് വാങ്ങാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങുകയും ബാങ്കിന് 9,000 ഡോളർ തിരികെ നൽകുകയും തുടർന്ന് പണം ഒടുക്കൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ആ വ്യക്തി അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാങ്ക് തീർച്ചയായും ബോട്ട് തിരിച്ചുപിടിക്കും. കാരണം, അടക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ബാലൻസ് മതി അയാൾക്ക് ബോട്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ. കൂടാതെ, ഒരു വ്യക്തി ഒരു ബോട്ടിന് 10,000 ഡോളറിന് വായ്പ്പ എടുക്കുകയും അതിൽ ഒന്നും തിരികെ നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ. ബോട്ട് ബാങ്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കും. ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളേക്കാൾ വലിയ കടമുണ്ടോ? അതെ, തീർച്ചയായും, 10,000 ഡോളർ കടപ്പെട്ടവൻ. എന്നാൽ രണ്ടു കടങ്ങളും തുല്യമല്ലെങ്കിലും കടം വാങ്ങുന്ന രണ്ടുപേർക്കും ബോട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ പര്യാപ്തമാണോ? ഉത്തരം: അതെ.

ന്യായവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാപങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഏതെങ്കിലും പാപം മതിയാകും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,BibleAsk Team

BibleAsk Team

Leave a Comment