ദൈവവുമായി ഒന്നാകുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ആഗ്രഹ പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ദൈവവുമായി ഒന്നാകുക. ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ, അവൻ/അവൾ പിതാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഐക്യം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? യേശു തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉത്തരം നൽകുന്നു, “പിതാവേ, നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങ് എന്നെ അയച്ചു എന്ന് ലോകം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അവരും നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ” (യോഹന്നാൻ 17:21).

“ഒന്ന്” എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് യേശു അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ധാനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും (1 കൊരിന്ത്യർ 12) വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ, ആത്മാവിന്റെ ഐക്യം, വസ്തുനിഷ്ഠതയും  വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. ആധിപത്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം പാടില്ലായിരുന്നു (ലൂക്കാ 22:24-30). ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സമ്മിശ്ര ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഈ ഐക്യം തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ ദൈവിക ഉത്ഭവത്തിന്റെ ലോകത്തെ ആകർഷിക്കും. “നിങ്ങൾക്കു പരസ്‌പരം സ്‌നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയും” (യോഹന്നാൻ 13:35).

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, “എന്നാൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവൻ ഏക ആത്മാവാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 6:17). ഈ വാക്യം അർത്ഥമാക്കുന്നത് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സാധ്യമായ എല്ലാ വിധത്തിലും അവനുമായി ഏകീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ്. ദൈവത്തെ അപ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ സജീവമായി നിരസിക്കുകയും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് യോജിച്ചവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്തുവും പിതാവുമായുള്ള ഐക്യം വിശ്വാസിയെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ധാർമികവും ആത്മീയവുമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. യേശുവിന്റെ മനസ്സ് വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സായി മാറുകയും അങ്ങനെ ദൈവഹിതവുമായി പൂർണ്ണമായും ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാശ്വതമായ ഐക്യമാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യേശു ഒരു മുന്തിരിവള്ളിയോടും അതിന്റെ ശാഖകളോടും ഈ ഐക്യത്തെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി (യോഹന്നാൻ 15:1, 4, 5). ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിന്തകൾ ചിന്തിക്കുകയും ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വാസത്താൽ നീതിയെ നിർവചിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് കർത്താവിനോട് ചേരുന്നത്. പാപി ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ കണ്ണുകളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന രൂപാന്തരത്തിന് സമാനമാണ് ഇത് “എന്നാൽ ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹവുമായി ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി ഇതാണ്, ഞാൻ എന്റെ നിയമം സ്ഥാപിക്കും. അവരുടെ മനസ്സിൽ എഴുതുക; ഞാൻ അവരുടെ ദൈവവും അവർ എന്റെ ജനവുമായിരിക്കും… കാരണം ഞാൻ അവരുടെ അകൃത്യം ക്ഷമിക്കും, അവരുടെ പാപം ഞാൻ ഇനി ഓർക്കുകയുമില്ല” (ജറെമിയ 31:33, 34).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments