ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കാൻ കഴിയും?

ഉത്തരം: ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുക എന്നതിനർത്ഥം അവനുമായി ദൈനംദിന ബന്ധം പുലർത്തുക എന്നാണ്. വീഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പാപം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി (യെശയ്യാവ് 59:2). എന്നാൽ, ദൈവം തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ യേശുവിലൂടെ ആ മതിൽ നീക്കം ചെയ്യുകയും അവനുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 3:16).

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സുഹൃത്തുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. അവൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയും അവന്റെ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ആശങ്കകളും പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന്, ആശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെയും ഉപദേശത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളും ആകുന്നു; ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും; എന്നെ പിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കു ഒന്നും ചെയ്‌വാൻ കഴികയില്ല.” (യോഹന്നാൻ 15:5). ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അവന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് (ഗലാ. 2:20). ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതിലാണ് രക്ഷ എന്നത് വ്യവസ്ഥാപിതമാണ്.

ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: “ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു, ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി” (ഉൽപത്തി 5:24). അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം നീതിമാനായ നോഹയും ദൈവത്തോടൊപ്പം വിശ്വസ്തതയോടെ നടന്നു (ഉല്പത്തി 6:9). നോഹയുടെ ജീവിതം ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിതത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്, അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് 69 വർഷം മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മറുരൂപാന്തിരം ചെയ്യപ്പെട്ടു (ആമോസ് 3:3). എന്നാൽ അതിനർത്ഥം നോഹ തന്റെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ പൂർണനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവൻ പാപത്തിന്മേൽ വിജയം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് (എബ്രാ. 11:7).

ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ, യേശു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കും, അവൻ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന്റെ പങ്കാളിയായി മാറും (2 പത്രോസ് 1:4). വിശ്വാസിയുടെ ചിന്തകൾ ദൈവഹിതവുമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടും, അങ്ങനെ അവൻ ചോദിക്കുകയും ദൈവം കേൾക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. “അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവൻ കേൾക്കുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 5:14). വിശ്വാസി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 5:16; റോമർ 8:4), അവന്റെ ജഡത്തെ സേവിക്കാതെ (റോമർ 13:14; ഗലാത്യർ 5:19-21), ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും (ഗലാത്യർ 5 :22).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment