ദൈവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്താണ്?

BibleAsk Malayalam

ദൈവം സ്നേഹമാണ്

ദൈവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ബൈബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു: “ദൈവം സ്നേഹമാണ്” (1 യോഹന്നാൻ 4:8). സ്‌നേഹം എന്നത് അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണമാണ്. അത് അവന്റെ ദൈവിക ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണ ശക്തിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല (യാക്കോബ് 1:17). സ്നേഹം പൂർവ്വകാലത്തെ അവന്റെ പരമോന്നത ഗുണമാണ്, ഭാവിയിലും അത് തുടരും.

സ്നേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു.

രക്ഷയുടെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് അനന്തമായ മൂല്യമുണ്ട്. സ്നേഹം മാത്രമേ തന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും പാപം ദൈവത്തിന് വരുത്തിയ വേദന അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത നൽകുകയും ചെയ്യും. സ്വന്തം വഴിക്ക് പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരുടെ സന്തോഷകരമായ സന്നദ്ധസേവനം സ്വീകരിക്കാൻ സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകൂ.

പാപം നമ്മുടെ ലോകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള വലിയ തർക്കത്തിലെ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സ്നേഹം പ്രപഞ്ചത്തെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ പാപം വീണ്ടും ഉയരുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

ദൈവം മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിച്ചു

പാപത്തിനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ, ദൈവം, സ്നേഹമായതിനാൽ, സത്യവും സ്നേഹവും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. കഷ്ടപ്പാടും മരണവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാത്താൻ എല്ലാ വഞ്ചനാപരമായ പദ്ധതികളും നുണകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിരപരാധിയായ ദൈവപുത്രനെ അവന്റെ ഭൗമിക ജീവിതം, മരണം, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവയിലൂടെ പാപത്തിന്റെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നും ശക്തിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാനും തുടർന്ന് ഒരു പുതിയ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട വംശത്തിന്റെ പിതാവാകാനും അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി വരാൻ സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ ( 1 യോഹന്നാൻ 4:9).

മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു മരിച്ചത്

ദൈവിക സ്നേഹത്തിന്റെ പരമോന്നത പ്രകടനമാണ്, നാം “ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ” (1 യോഹന്നാൻ 3:1). “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). “ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്നേഹിതർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും വലിയ സ്നേഹം മനുഷ്യനില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13). ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കൂ (യോഹന്നാൻ 1:12).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: