ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ യേശു എങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും?

Author: BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്തു മനുഷ്യനും ദൈവവുമായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:1-3; യോഹന്നാൻ 1:14). അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യനാകുക, പാപത്തെ എങ്ങനെ ജയിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചുതരാൻ ഒരു മനുഷ്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനത്രേ (എബ്രായർ 4:15), തുടർന്ന് അവന്റെ മരണത്താൽ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു (തീത്തോസ് 2:14).

“ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരന്” (യോഹന്നാൻ യോഹ12:31) തന്റെമേൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ഭാരവും ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചു, എന്നാൽ അവയിലൊന്നിലും വീഴാതെ (യോഹന്നാൻ 14:30). അവന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന യാതൊന്നും സാത്താൻ യേശുവിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല (എബ്രായർ 2:18). അവൻ “എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെപ്പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും പാപം കൂടാതെ” (എബ്രായർ 4:15).

പിതാവ് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ അതേ കൃപയാൽ (റോമർ 3:24) ക്രിസ്തു പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തു (എഫെസ്യർ 1:7). ദൈവികനായതിനാൽ ക്രിസ്തു ജയിച്ചെങ്കിൽ, അവൻ നമുക്ക് ഒരു തികഞ്ഞ മാതൃകയാകുമായിരുന്നില്ല (1 പത്രോസ് 2:21). പക്ഷേ, നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നതിനാൽ, അവൻ ദൈവകൃപയാൽ പിശാചിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു.

ഈ കൃപയാണ് പാപികളായ മനുഷ്യരെ “ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രക്ഷയിലേക്ക്” മാറ്റുന്നത് (റോമർ 1:16). കൃപ എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും ക്ഷമിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും മാത്രമല്ല, എല്ലാ പാപത്തിനുമേലുള്ള വിജയത്തിനായുള്ള സജീവമായി മാറ്റുന്ന ശക്തിയാണ്. മനുഷ്യ പ്രയത്നത്താൽ രക്ഷ നേടാനുള്ള വ്യർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പകരം, കൃപയുടെ പരിധിയില്ലാത്ത വിഭവങ്ങളിലേക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനത്തിന്റെ പദവി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഉണ്ട്. “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

പാപത്തിന്മേലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയം നിമിത്തം, നമുക്കും പാപത്തിന്മേൽ വിജയിക്കാം (റോമർ 8:1-4). അവനിൽ നമുക്ക് “ജയിക്കുന്നവരെക്കാൾ” (റോമർ 8:37) കഴിയും, കാരണം ദൈവം “നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് വിജയം നൽകുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57), പാപത്തിന്റെയും അതിന്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിന്റെയും മേൽ (ഗലാത്യർ 2: 20).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment