ദൈവത്തെ നിരസിച്ചാൽ ദൈവം ആളുകളെ നരകത്തിലേക്ക് വിധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


നരകം യഥാർത്ഥത്തിൽ “പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കുമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു” (മത്തായി 25:41) പിശാച് സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാപത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായതിനാൽ മാത്രമാണ്. പിശാചിന്റെ നുണകളാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പിശാച് സ്വയം മത്സരിച്ചു. അവൻ ദൈവത്തെ നിരസിക്കുകയും മാലാഖമാരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ തന്നോടൊപ്പം ചേരാൻ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ചേക്കേറി മനുഷ്യരെ വഞ്ചിച്ചു.

അതിനാൽ, ഈ ദുഷ്ട മാലാഖ ജീവികൾ “തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ” (യൂദാ 1: 6) അവസാന ദിവസത്തെ തീയിൽ നശിച്ചുപോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇതേ ഗതി തന്നെ അനുഭവപ്പെടും (മത്തായി 13:42,43).

എന്നാൽ കർത്താവ്, തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ, മനുഷ്യരെ അവരുടെ പാപത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനുള്ള ഭാരം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. നിരപരാധിയായ യേശു മരിച്ചു, അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ അംഗീകരിക്കുകയും യേശുവിലൂടെ അവന്റെ രക്ഷയുടെ ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നിത്യമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും (യോഹന്നാൻ 1:12).

അതിനാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപം വഹിച്ചത് ദൈവം തന്നെയാണ്. പാപികളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി തനിക്കുള്ളതെല്ലാം നൽകാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു (റോമ. 5:8). “ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്നേഹിതർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും വലിയ സ്നേഹം മനുഷ്യനില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13). മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ത്യജിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ തത്വമാണ്; സ്വാർത്ഥത സ്നേഹത്തിന്റെ വിരുദ്ധതയാണ്.

അന്തിമ നാശത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ പാപികൾ അവരുടെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും (റോമ. 2:6). സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കു മരണത്തിലൂടെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ദൈവത്തിന്റെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ “പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും” (യെഹെസ്കേൽ 18:4) കാരണം “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്; എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള നിത്യജീവൻ ആകുന്നു” (റോമർ 6:23).

ആദാമും ഹവ്വായും തങ്ങളുടെ ലംഘനത്താൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ട നിത്യജീവന്റെ സമ്മാനം (റോമർ 5:12), ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ സ്വീകരിക്കാനും അവനെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കാനും തയ്യാറുള്ള എല്ലാവർക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും (റോമ. 2:7; 6: 22).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment