ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ ദാനങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


റോമർ 12:6-8, ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി ദാനങ്ങളുണ്ട്. 1 കൊരിന്ത്യർ 12:4-11; എഫെസ്യർ 4:10-12, അവന്റെ ആത്മീയ ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. റോമർ 12:3-8, ആത്മീയ ദാനങ്ങളെ ഇപ്രകാരം പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു: പ്രവചനം, മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുക (പൊതുവായ അർത്ഥത്തിൽ), പഠിപ്പിക്കൽ, പ്രബോധനം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം, കരുണ കാണിക്കൽ. ഒന്നാം കൊരിന്ത്യർ 12:8-11 ദാനങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം, അറിവിന്റെ വചനം, വിശ്വാസം, അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കൽ, പ്രവചനം, ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം, ഭാഷകൾ (വിശ്വാസിക്ക് മുമ്പ് അറിയാത്ത ഒരു ലോക ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്) എന്നിങ്ങനെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. ), ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനവും. എഫെസ്യർ 4:10-12, ദൈവം തന്റെ സഭയ്ക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഓഫീസുകൾ നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു: അപ്പോസ്തലന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ, സുവിശേഷകർ, പാസ്റ്റർ-അധ്യാപകർ.

നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുക:

1-നിങ്ങൾ അവന്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മൃദുസ്വരം ശ്രദ്ധിക്കുക (1 രാജാക്കന്മാർ 19:11-13).

2-നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കുന്ന കഴിവുകൾ കാണുക. യജമാനൻ “തന്റെ ഉല്പന്നങ്ങൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുത്തു. ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് താലന്തും മറ്റൊരാൾക്ക് രണ്ട്, മറ്റൊരാൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ കഴിവനുസരിച്ച്” (മത്തായി 25:14-30).

3-നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളോ ദാനങ്ങളോ സ്വമേധയാ കുറച്ച് ലളിതമായ കഴിവിൽ പരീക്ഷിക്കുക. “നിങ്ങളുടെ കൈയ്‌ക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതെന്തും, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തിയോടെയും ചെയ്യുക” (സഭാപ്രസംഗി 9:10).

4-വിപുലമായ ചില ജോലികളിൽ സജീവമായ പങ്കുവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. “നിങ്ങളിൽ കഴിവുള്ള കൈത്തൊഴിലാളികൾ എല്ലാവരും വന്ന് കർത്താവ് കൽപിച്ചതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം” (പുറപ്പാട് 35:10).

5-നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റ് ദൈവഭക്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്ഥിരീകരണവും സാക്ഷ്യവും നേടുക. “ആലോചന കേൾക്കുകയും പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ജ്ഞാനിയാകാൻ …” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 19:20,21).

ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കടന്നുപോകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ദാനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.