ദൈവത്തിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ വിശ്രമം കണ്ടെത്താനാകും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഒരു വിശ്വാസിക്ക് തന്റെ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ വിശ്രമം കണ്ടെത്താനാകും. ബൈബിൾ പറയുന്നു: “നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെമേൽ വെച്ചുകൊൾക;
അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും; നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരുനാളും സമ്മതിക്കയില്ല” (സങ്കീർത്തനം 55:22, 1 പത്രോസ്‌ 5:7). ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം കുരിശിൽ തെളിയിച്ചു (യോഹന്നാൻ 3:16). അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മെ വിലമതിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കുമായിരുന്നില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13).

ദൈവത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയെന്നാൽ, ജീവിതഭാരങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായ ഒരു സ്രഷ്ടാവിനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായി അവനിൽ പരമേല്പിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, അവൻ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് (റോമർ 8:28).

തന്റെ മക്കളെ താൻ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു വിശദീകരിച്ചു, “കാശിന്നു രണ്ടു കുരികിൽ വില്ക്കുന്നില്ലയോ? അവയിൽ ഒന്നുപോലും നിങ്ങളുടെ പിതാവു സമ്മതിക്കാതെ നിലത്തു വീഴുകയില്ല. 30എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തലയിലെ രോമവും എല്ലാം എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (മത്താ. 10:29, 30; ലൂക്കോസ് 21:18). ഒരു കുരുവിയുടെ മുറിവോ മരണമോ കർത്താവ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, സ്വന്തം മക്കളുടെ മുറിവോ മരണമോ അവനെ എത്രയധികം അർത്ഥമാക്കണം!

ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവന്റെ മനസ്സ് ആശങ്കയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അവൻ തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുഴുകരുത്, പകരം ദൈവത്തിന്റെ നന്മയിലും ശക്തിയിലും വസിക്കണം (സങ്കീർത്തനം 64:1; 62:8). തിരുവെഴുത്തുകളിൽ വസിക്കുന്നത് ശക്തിയും യഥാർത്ഥ സമാധാനവും നൽകുന്നു (ഗലാത്യർ 5:22).

ഒരു വിശ്വാസി വിഷമിക്കുകയും വേദനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അവൻ തന്റെ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ, “എന്റെ കഷ്ടദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു, നീ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 86:7 സങ്കീർത്തനം 5:11; 9. :9; 62). അവന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണ്, അവന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായത് അവൻ സൂക്ഷിക്കും. “യഹോവയിൽ എന്നേക്കും ആശ്രയിക്കുക, കാരണം യഹോവയായ ദൈവം ശാശ്വതമായ ഒരു പാറയാണ്” (യെശയ്യാവ് 26:4).

അമ്മയുടെ കൈകളിൽ തളർന്ന കുട്ടിയെപ്പോലെ വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ദൈവത്തിൽ വിശ്രമിക്കട്ടെ. കർത്താവ് നമുക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു: “ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? താൻ പ്രസവിച്ച മകനോടു കരുണ, തോന്നാതിരിക്കുമോ? അവർ മറന്നുകളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല” (യെശയ്യാവ് 49;15).

വിശ്വാസിക്ക് ഇനി പോരാടാൻ കഴിയാത്ത ജീവിത പോരാട്ടങ്ങൾ, യേശു അവനുവേണ്ടി പോരാടും. എന്തെന്നാൽ, അവൻ പറയുന്നു, “മിണ്ടാതിരുന്നു, ഞാൻ ദൈവമെന്നു അറിഞ്ഞു കൊൾവിൻ” (സങ്കീർത്തനം 46:10). പ്രവാചകനായ ദാവീദ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു: “അനർത്ഥദിവസത്തിൽ അവൻ തന്റെ കൂടാരത്തിൽ എന്നെ ഒളിപ്പിക്കും; തിരുനിവാസത്തിന്റെ മറവിൽ എന്നെ മറെക്കും;
പാറമേൽ എന്നെ ഉയർത്തും” (സങ്കീർത്തനം 27:5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments