ദൈവത്തിൻറെ യഥാർത്ഥ നാമം യഹോവയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ നാമം

എബ്രായ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പേര് YHWH എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവനാമം മോശയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടു. “ഞാൻ അബ്രഹാമിനും യിസ്ഹാക്കിനും യാക്കോബിനും സർവ്വശക്തനായ ദൈവമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, എന്നാൽ എന്റെ നാമത്തിൽ യഹോവ [യഹോവ] ഞാൻ അവർക്ക് എന്നെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല” (പുറപ്പാട് 6:3). YHWH-ന്റെ സാധ്യമായ ഉച്ചാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യഹോവ.

കർത്താവിന്റെ നാമം അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മോശെ എഴുതി: “കർത്താവ് അവന്റെ മുമ്പാകെ കടന്നുപോയി, കർത്താവ്, ദൈവമായ കർത്താവ്, കരുണയും കൃപയും, ദീർഘക്ഷമയും, നന്മയിലും സത്യത്തിലും സമൃദ്ധമായി, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു, അകൃത്യവും അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ; കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാതെ..” (പുറപ്പാട് 34:6,7). ഇവിടെ, ദൈവത്തിന്റെ നാമം മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു – കരുണ, നീതി, സത്യം. കരുണയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഊന്നൽ നൽകപ്പെടുന്നു, കാരണം നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ബന്ധം അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:7-12).

പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവനാമങ്ങൾ

തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ദൈവത്തിന് വ്യത്യസ്ത പേരുകളും സ്ഥാനപ്പേരുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ പേരുകളിൽ ഓരോന്നിനും അവന്റെ സ്വഭാവവും അവന്റെ ജനവുമായുള്ള ബന്ധവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമുണ്ട്. അവന്റെ പേരുകൾ അവന്റെ ആകർഷണീയമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംയോജിത ചിത്രം നൽകുന്നു.

 • എലോഹിം.……………………………………………..ഉല്പത്തി 1:1, സങ്കീർത്തനം 19: 1 എന്നതിന്റെ അർത്ഥം “ദൈവം”, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെയും കരുത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം.
 • അഡോണൈ……………………………………………………മലാഖി 1:6 “കർത്താവ്” എന്നർത്ഥം, ദൈവത്തിന്റെ കർതൃത്വത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു.
 • ജെഹോവ–യഹോവ………………………………..ഉല്പത്തി 2:4 ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം.
 • യഹോവ-മക്കാദേശേം …………പുറപ്പാട് 31:13 അർത്ഥമാക്കുന്നത് “നിന്റെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കർത്താവ്” എന്നാണ്.
 • യഹോവ-റോഹി……………………………….സങ്കീർത്തനം 23:1 “എന്റെ ഇടയനായ കർത്താവ്” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
 • യെഹോവ-ഷമ്മ……… യെഹെസ്കേൽ 48:35 അർത്ഥമാക്കുന്നത് “സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ്” എന്നാണ്.
 • യഹോവ-രാഫാ………പുറപ്പാട് 15:26 “നമ്മുടെ രോഗശാന്തി നൽകുന്ന കർത്താവ്”
  എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
 • ജെഹോവ –ഞങ്ങളുടെ നീതി…………………….. യിരെമ്യാവ് 23:6 അർത്ഥമാക്കുന്നത് “യഹോവ നമ്മുടെ നീതി” എന്നാണ്.
 • യഹോവ-ജീരെ ……………………………….. ഉല്പത്തി 22:13-14 അർത്ഥമാക്കുന്നത് “കർത്താവ് നൽകും.”
 • യഹോവ-നിസ്സി……………പുറപ്പാട് 17:15 “നമ്മുടെ കൊടി കർത്താവ്” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
 • യെഹോവ-ഷാലോം…………………….. ന്യായാധിപന്മാർ 6:24 അർത്ഥമാക്കുന്നത് “കർത്താവ് സമാധാനമാണ്.”
 • യഹോവ-സബ്ബോത്ത്………………………….ഏശയ്യാ 6:1-3 അർത്ഥമാക്കുന്നത് “സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ്” എന്നാണ്.
 • യഹോവ-ഗ്മോല ……………………………….. യിരെമ്യാവ് 51:6 അർത്ഥമാക്കുന്നത് “പ്രതികാരത്തിന്റെ ദൈവം” എന്നാണ്.
 • എൽ-എൽയോൺ………………………………………… ഉല്പത്തി 14:17-20, യെശയ്യാവ് 14:13-14 അർത്ഥമാക്കുന്നത് “അത്യുന്നതനായ ദൈവം” എന്നാണ്.
 • EL-ROI………………………………………….. ഉല്പത്തി 16:13 അർത്ഥമാക്കുന്നത് “കാണുന്ന ശക്തൻ” എന്നാണ്.
 • എൽ-ഷദ്ദായി……………………………….. ഉല്പത്തി 17:1, സങ്കീർത്തനം 91:1 അർത്ഥമാക്കുന്നത് “പർവ്വതങ്ങളുടെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം” എന്നാണ്.
 • എൽ-ഓലം………………………………………….. യെശയ്യാവ് 40:28-31 അർത്ഥമാക്കുന്നത് “നിത്യദൈവം” എന്നണ്

ദൈവത്തിന്റെ പേരുകൾ – പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്

 • പ്രതികാരം ………………………………………… 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:6
 • അബ്ബാ ……………………………………………………….. റോമർ 8:15
 • അഭിഭാഷകൻ…………………………………….1 യോഹന്നാൻ 2:1
 • സർവ്വശക്തൻ………………………………………….. ഉല്പത്തി 17:1
 • എല്ലാം മെല്ലാം …………………………………………. കൊലൊസ്സ്യർ 3:11
 • ആൽഫ ………………………………………….. വെളിപ്പാട് 22:13
 • ആമേൻ………………………………………….. വെളിപ്പാട് 3:14
 • പുരാതന നാളുകൾ……………………………….. ദാനിയേൽ 7:9
 • അഭിഷിക്തൻ……………………………….സങ്കീർത്തനം 2:2
 • അപ്പോസ്തലൻ………………………………………….എബ്രായർ 3:1
 • കർത്താവിന്റെ ഭുജം……………………………….ഏശയ്യാ 53:1
 • രക്ഷയുടെ രചയിതാവ്………………..എബ്രായർ 5:9
 • നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ രചയിതാവ്………………..എബ്രായർ 12:2
 • സമാധാനത്തിന്റെ രചയിതാവ്……………………..1 കൊരിന്ത്യർ 14:33

ഈ പേരുകൾ ഗംഭീരമായ അസ്തിത്വത്തെ അത്ഭുതകരമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ നൽകുന്നു – സർവ്വശക്തനും, പരിശുദ്ധനും, കരുണാമയനും, നീതിമാനും, ഉന്നതനും, നിത്യനും, നീതിമാനുമായ ദൈവം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment