ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന് ഒരു ജഡീകമായ ശരീരം ഉണ്ടോ?

ദൈവം അനന്തമായ ആത്മാവാണ്. മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഒരു ഭൗതികശരീരം അവനില്ല. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ദൈവം ആത്മാവാണ്, അവന്റെ ആരാധകർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം” (യോഹന്നാൻ 4:24). മനുഷ്യൻ പരിമിതനാണ് (സങ്കീർത്തനം 103:15-16) എന്നാൽ ദൈവം അനന്തമാണ് (സങ്കീർത്തനം 145:3; ഇയ്യോബ് 11:7; 36:26). സർവ്വശക്തൻ പരിമിതമായ മനുഷ്യരുടെ അതേ പരിമിതികൾക്ക് വിധേയനല്ല.

ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം: ഉല്പത്തി 1:26-27-ലെ വാക്യം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? “അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, ‘നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം, അവർ സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെയും എല്ലാ ജീവികളുടെയും നിലത്തുകൂടെ നീങ്ങുന്ന ജീവികളെയുംമേൽ ഭരിക്കട്ടെ.” അങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ അവന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവൻ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു; ആണും പെണ്ണുമായി അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു.”

സ്ത്രീയും പുരുഷനും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അവരുടെ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ചിത്രം ഏറ്റവും പ്രകടമായിരുന്നു. പുരുഷനും സ്ത്രീയും “ജീവനുള്ള ആത്മാക്കൾ” ആയിത്തീർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും സ്വയം അവബോധമുള്ള വ്യക്തിത്വവും ഉള്ള ജീവജാലങ്ങളായി. ആണിനും പെണ്ണിനും മനസ്സും ഇച്ഛയും ബുദ്ധിയും വികാരങ്ങളും ധാർമ്മിക ശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു.

പാപം ദൈവിക സാദൃശ്യത്തെ തകർക്കുന്നതുവരെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ദൈവിക വിശുദ്ധിയെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു (റോമർ 5:12). ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ തെളിച്ചവും “അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും” (എബ്രായർ 1:3) ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുകയുള്ളൂ (2 കൊരിന്ത്യർ 5:17; യെഹെസ്കേൽ 36:26).

അവതാരം

എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യശരീരത്തിൽ തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. “അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളം തരും: ഇതാ, കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, അവന് ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പേരിടും” (യെശയ്യാവ് 7:14, മത്തായി 1:21). ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അവനുവേണ്ടി ഒരു ശരീരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു (എബ്രായ 10:5). അവന്റെ പേര് ഇമ്മാനുവൽ എന്നായിരുന്നു, അതിനർത്ഥം “ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ” എന്നാണ്. ദൈവപുത്രൻ വന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യകുടുംബവുമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടാനാണ് (യോഹന്നാൻ 1:1-3, 14; റോമർ 8:1-4; ഫിലിപ്പിയർ 2:6-8; എബ്രായർ 2:16, 17).

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങളിൽ, ദൈവത്തെ പരാമർശിക്കാൻ പുരുഷ സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 1:16; യോഹന്നാൻ 1:1-3… മുതലായവ). പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏകദേശം 900 വാക്യങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് പരാമർശിക്കാൻ തിയോസ് – ഗ്രീക്കിലെ പുല്ലിംഗ നാമം – ഉപയോഗിക്കുന്നു. സുവിശേഷങ്ങളിൽ, യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തെ പരാമർശിച്ച് പുരുഷ സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ പിതാവായി പരാമർശിച്ചു. സുവിശേഷങ്ങളിൽ മാത്രം, “ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ്” (യോഹന്നാൻ 10:30) ഏകദേശം 160 തവണ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു “പിതാവ്” എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment