ദൈവത്തിന് നമ്മോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


പഴയ നിയമത്തിൽ , ദൈവം ആദം (ഉൽപത്തി 3:9), അബ്രഹാം (ഉൽപത്തി 17:3), മോശ (പുറപ്പാട് 33:11) എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ആളുകളോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു. പുതിയ നിയമത്തിൽ, അവൻ പോൾ (പ്രവൃത്തികൾ 9:3-8), പത്രോസ് (പ്രവൃത്തികൾ 10:13), യോഹന്നാൻ (വെളിപാട് 1:10) എന്നിവരോടും സമാനമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക വെളിപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു ഇവ. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ മക്കളോട് പതിവായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്ന വഴികളിലൂടെയാണ്

1. ദൈവവചനം

സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി നടക്കാൻ കഴിയുന്ന വഴിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അവന്റെ വ്യക്തമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് ദൈവവചനം (2 പത്രോസ് 1:19). സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “അങ്ങയുടെ വചനം എന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളക്കും എന്റെ പാതയിൽ ഒരു പ്രകാശവുമാണ്” (അദ്ധ്യായം 119:105).

  1. യേശുക്രിസ്തു

മനുഷ്യരാശിക്ക് വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ “ദൈവം നമ്മുടെ പൂർവ്വികരോട് പ്രവാചകന്മാർ മുഖേന പല സമയങ്ങളിലും പലതരത്തിലും സംസാരിച്ചു, എന്നാൽ ഈ അവസാന നാളുകളിൽ അവൻ തന്റെ പുത്രനാൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു. എല്ലാറ്റിന്റെയും അവകാശിയെ നിയമിച്ചു, അവനിലൂടെ അവൻ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു” (എബ്രായർ 1:1-2).

  1. പരിശുദ്ധാത്മാവ്

ദൈവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ നിശ്ചലമായ ശബ്ദം വിശ്വാസികൾ സഹായം തേടുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു “എന്നിരുന്നാലും അവൻ, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവു വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴിനടത്തും; അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നതു സംസാരിക്കയും വരുവാനുള്ളതു നിങ്ങൾക്കു അറിയിച്ചുതരികയും ചെയ്യും” (യോഹന്നാൻ 16:13).

  1. പ്രകൃതി

ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു, “അവന്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവുമായി അവന്റെ അദൃശ്യലക്ഷണങ്ങൾ ലോകസൃഷ്ടിമുതൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ബുദ്ധിക്കു തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടുവരുന്നു; അവർക്കു പ്രതിവാദമില്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ.” (റോമർ 1: 20).

  1. ദൈവഭക്തരായ ആളുകൾ

കർത്താവ് തന്റെ ഇഷ്ടം പറയുന്നതിനും മക്കളെ നയിക്കുന്നതിനും സഭയിലെ മതനേതാക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു “ആലോചന കൂടാതെ പദ്ധതികൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു; എന്നാൽ ഉപദേശകരുടെ ബാഹുല്യത്തിൽ അവർ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:22).

  1. കരുതൽ

ദൈവം തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ നയിക്കാൻ തുറന്നതും അടഞ്ഞതുമായ വാതിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു “ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിനായി ത്രോവാസിൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവിൽ എനിക്കായി ഒരു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ” (2 കൊരിന്ത്യർ 2:12 കൂടാതെ 1 കൊരിന്ത്യർ 16:9).

7. പ്രാർത്ഥന

വിശ്വസ്തർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ അറിയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കുന്നു “അതുപോലെ ആത്മാവും നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹായിക്കുന്നു. എന്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു” (റോമർ 8:26-27).

നമുക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കാം, കാരണം അവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കാനും അവന്റെ സ്നേഹവും അനുകമ്പയും നല്ല മനസ്സും വെളിപ്പെടുത്താൻ വളരെ ഉത്സുകനാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment