ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ

ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ ആ നിയമം അനുസരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും അവൻ ദൈവമായതിനാലും നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രത്യേക ശക്തികൾ  കർത്താവിനു ഉള്ളതിനാലും മാത്രമാണെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശു തന്റെ വിജയം നമ്മുടേതാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നല്ല വാർത്ത, “ ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനതനിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന്നു കഴിയാഞ്ഞതിനെ (സാധിപ്പാൻ ) ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപം നിമിത്തവും അയച്ചു, പാപത്തിന്നു ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അത്രേ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന്നു തന്നേ. ” (റോമർ 8:3, 4).

യേശു, നമ്മുടെ മാതൃക.

“നിയമത്തിന്റെ നീതി” നമ്മിൽ നിവൃത്തിയേറേണ്ടതിന് ജഡത്തിലെ തന്റെ പൂർണതയുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ പാപത്തെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ യേശു വന്നു. എന്താണ് ആ നീതി? ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന “ദികൈമ” (“dikaima” ) എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ, നിയമത്തിന്റെ “ന്യായമായ ആവശ്യകത” എന്നാണ്. അതേ വിജയം നമുക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തു തന്റെ പൂർണ്ണമായ വിജയം നേടി.

നമുക്ക് കഴിയും!

“എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13) എന്ന് പൗലോസ് വിജയത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ബലം കൊണ്ടും മാത്രമേ ആർക്കും നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയൂ. മനുഷ്യശക്തിയിൽ മാത്രം ആർക്കും പത്തു കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ അവയെല്ലാം യേശുവിന്റെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ശക്തിയാൽ പാലിക്കപ്പെടാം (യോഹന്നാൻ 15:5).

അതിനാൽ, യേശു തന്റെ നീതിയെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി കണക്കാക്കുകയും വിജയകരമായ ജീവിതത്തിനായി തന്റെ നീതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. “എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് വിജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57). ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ലക്ഷ്യം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയിലേക്കും അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്കും പൂർണതയിലേക്കും പാപത്തിന്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ ശക്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രകടമാക്കുന്നു എന്നതാണ് (റോമ. 7:25). ഇതിനായി, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ നിത്യതയിലുടനീളം എതിരാളിയുടെ അഥവാ സാത്താൻറെ  ശക്തിയുടെ മേൽ തങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും (വെളി. 5:11-13; 15:3, 4; 19:5, 6).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.