ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗമാകുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ

തിരഞ്ഞെടുത്ത (ഗ്രീക്ക്: eklektoi) എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “തിരഞ്ഞെടുത്തത്” അല്ലെങ്കിൽ “തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ” എന്നാണ് (ലൂക്കോസ് 6:13; യോഹന്നാൻ 6:70; 13:18). ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, “വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ, എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം” (മത്തായി 22:14 ൽ). രക്ഷ പ്രാപിക്കാനാണ് ഓരോരുത്തരും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, “അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ, എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും” (മത്തായി 11:28). കൂടാതെ “കേൾക്കുന്നവനും: വരിക എന്നു പറയട്ടെ; ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ; ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൌജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ” (വെളിപാട് 22:17). അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

തുടർന്ന്, താരതമ്യേന കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ തന്റെ കൃപയുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനും രക്ഷ സ്വീകരിക്കാനും തയ്യാറാകൂ എന്ന അടിസ്ഥാന സത്യം യേശു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, “പലരും” “നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന” “വിശാലമായ” വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും (മത്തായി 7:13, 14).

ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ ആരാണ്?

റോമർ 8:30-ലെ പൗലോസിന്റെ പ്രസ്താവനയെ ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചില ആളുകൾ (തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ) രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പൗലോസ് എഴുതി,
“മുന്നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചുമിരിക്കുന്നു” (റോമർ 8:30).

ഈ വാക്യത്തിൽ, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ രക്ഷയെ കേൾക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പൗലോസ് ലളിതമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ദൈവം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു, അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു, ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ തലമുറയും, അവൻ തൽക്ഷണം തന്റെ മുന്നറിവിനൊപ്പം അവരെയെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തന്റെ എല്ലാ മക്കളുടെയും മോചനമല്ലാതെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവും ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ, “എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും” (1 തിമോത്തി 2:4). അവൻ “ആരും നശിച്ചുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു” (2 പത്രോസ് 3:9). “ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുപോലെ, ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല; ദുഷ്ടൻ തന്റെ വഴി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ജീവിക്കേണ്ടതാകുന്നു” (യെഹെസ്കേൽ 33:11).

തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം

രക്ഷ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിർഭാഗ്യവശാൽ, എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കില്ല. മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി ദൈവം അവരുടെമേൽ രക്ഷ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ സ്നേഹം നിരസിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചാൽ അവർ നഷ്ടപ്പെടും (യോശുവ 24:15). യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്നു മുട്ടുന്നു; ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും” (വെളിപാട് 3:20. )

ദൈവിക മുന്നറിവുകളും ദൈവിക മുൻനിശ്ചയവും ഒരു തരത്തിലും മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം ഇഷ്ടം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ചില മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ നഷ്ടപ്പെടാനും ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൗലോസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബൈബിളെഴുത്തുകാരൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല.

റോമർ 8:30-ലെ തന്റെ പ്രസ്താവനകൊണ്ട് പൗലോസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്?

പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണെന്നും അവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ ശാശ്വതവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഉദ്ദേശ്യമനുസരിച്ച് അത് നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണെന്നും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ഉറപ്പുനൽകാനും പോൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ആദ്യവിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. (എബ്രായർ 3:14; 1 കൊരിന്ത്യർ 9:27).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

 

What does it mean to be part of God’s Elect?

 

 

 

Leave a Comment