ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ ധൂപപീഠത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷകളുടെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധവും അത്യാവശ്യവുമായ ഭാഗമായി ധൂപവർഗ്ഗത്തിന്റെ വഴിപാട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. “ഹോമയാഗം” അല്ലെങ്കിൽ “ബലി” (2 ദിന. 31:3; എസ്രാ 9:4, 5) ഓരോ ശുശ്രുഷയിലും ഒരു കുഞ്ഞാടും (പുറ. 29:38-42) ഒരു “ധൂപവർഗ്ഗത്തിന്റെ സമയവും” അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടു (ലൂക്കോസ് 1:10; പുറ. 30:7, 8). രാവും പകലും വിശുദ്ധ ധൂപവർഗ്ഗം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മൈതാനത്തിലുടനീളം അതിന്റെ സുഗന്ധം പരത്തുന്നു.

ഈ പുണ്യസമയങ്ങളിൽ, എല്ലാ ഇസ്രായേല്യരും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവാലയ അങ്കണത്തിലോ വീട്ടിലോ അപരിചിതമായ ദേശങ്ങളിലോ അർപ്പിച്ചു. സുവർണ്ണ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ധൂപവർഗ്ഗം ഉയർന്നപ്പോൾ, ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ഉയർന്നു (വെളി. 8: 3, 4; സങ്കീ. 141: 2) പാപമോചനത്തിനും സമർപ്പണത്തിനും അപേക്ഷിച്ചു.

ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ, ശുശ്രൂഷകനായ പുരോഹിതൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നതിനും മിശിഹായുടെ വരവിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ധൂപവർഗ്ഗത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനുമുമ്പ് പുരോഹിതൻ ശുശ്രുഷിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പദവിയായിരുന്നു. ഈ പദവി സാധാരണയായി ഓരോ വൈദികർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ലഭിക്കാറുള്ളൂ.

ധൂപം അർപ്പിക്കാൻ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതൻ തന്നെ സഹായിക്കാൻ മറ്റ് രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഒരാൾ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് പഴയ കനൽ നീക്കം ചെയ്യാനും മറ്റൊരാൾ ഹോമയാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത പുതിയ കനൽ അതിന്മേൽ ഇടാനും. ഈ രണ്ടു പുരോഹിതന്മാരും തങ്ങളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധസ്ഥലം വിട്ടുപോയി, നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതൻ കനൽക്കരിയിൽ ധൂപവർഗ്ഗം വെച്ചു, അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ ജനത്തിനുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം നടത്തി.

ധൂപവർഗ്ഗം ഉയർന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ നിറച്ചു, തിരശ്ശീലയ്ക്കപ്പുറം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചു. ധൂപപീഠം മൂടുപടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനകത്താണെങ്കിലും, അത് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു (എബ്രാ. 9:4).

ഭൗമിക കൂടാരത്തിൽ, സ്വർണ്ണ ബലിപീഠം തുടർച്ചയായ മധ്യസ്ഥതയുടെ ഒരു ബലിപീഠമായിരുന്നു. ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ (എബ്രായർ 9:11-10:12), ധൂപപീഠം “വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ” അവതരിപ്പിക്കുന്നു (വെളി. 5:8).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.