ദൈവം സർവ ശക്തനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ തടയുന്നില്ല?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


കർത്താവ് ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായി സൃഷ്ടിച്ചു (ഉല്പത്തി 1:31). അതിൽ തിന്മയുടെ ഒരു അംശവും ഇല്ലായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അവൻ മനുഷ്യനെ ഒരു ധാർമ്മിക വ്യക്തിയാക്കി (യോശുവ 24:15). തങ്ങളുടെ പരമമായ അന്തിമവിധിയെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മനുഷ്യരെ പ്രാപ്തരാക്കി (ഉല്പത്തി 1:27; സഭാപ്രസംഗി 12:13-14). യന്ത്രമനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ, സ്‌നേഹത്താൽ പ്രചോദിതമായ സ്വമേധയാ ഉള്ള ആരാധനയാണ് ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്ന ഏക ഭക്തി (യോഹന്നാൻ 14:15). ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടികളോട് സ്നേഹബന്ധം ആഗ്രഹിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ അത്തരമൊരു ബന്ധം നിലനിൽക്കില്ല.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, നമ്മൾ പിശാചിനെ വിശ്വസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു (ഉല്പത്തി 3:6) അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് അവൻ്റെ ഭരണം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവനെ അനുവദിച്ചു. ആ തെറ്റായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നാം കാണുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും മരണവും. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് കർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലമാണ് (റോമർ 6:23; യാക്കോബ് 1:15).

എന്നാൽ കർത്താവ്, തൻ്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ, നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഭാരം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. പിശാചിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാൻ നിരപരാധിയായ യേശു മരിച്ചു. “തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കുകയും യേശുവിലൂടെ അവൻ്റെ സൗജന്യ ദാനമായ രക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നിത്യമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും (യോഹന്നാൻ 1:12).

അതിനാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചത് കർത്താവ് മാത്രമാണ്. “ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്നേഹിതർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും വലിയ സ്നേഹം മനുഷ്യനില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13). കർത്താവ് നമ്മെ അത്യധികം സ്നേഹിച്ചതിനാൽ, നിത്യതയിലേക്ക് നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുന്നതിനുപകരം തൻ്റെ ഏക പുത്രൻ കഷ്ടപ്പെടുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സത്ത; സ്വാർത്ഥത സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധതയാണ്.

ദൈവം വേദനയും വിപത്തും മരണവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല (യാക്കോബ് 1:13). നമ്മുടെ അനുസരണക്കേടുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഷിച്ച അവസ്ഥ നാം വരുത്തിവെച്ചത് (ഉല്പത്തി 1:27, 31; 3:15-19; സഭാപ്രസംഗി 7:29; റോമർ 6:23). അങ്ങനെയിരിക്കെ, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദൈവം ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു (1 പത്രോസ് 4:12, 13). തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവ് “എല്ലാം ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു” (റോമർ 8:28). കഷ്ടതകളിൽ, “ഞാനവൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” (സങ്കീർത്തനം 91:15) എന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത അവൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.