ദൈവം സർവ്വശക്തനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ തിന്മ തടയുന്നില്ല?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവം സർവ്വശക്തനാണ്

സർവ്വശക്തൻ എന്ന പദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ഓമ്‌നിയിൽ നിന്നാണ്- അതിനർത്ഥം “എല്ലാം” എന്നർത്ഥം വരുന്നതും “ശക്തി” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സർവജ്ഞാനത്തിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ പോലെ, ദൈവം അനന്തമാണെങ്കിൽ, അവൻ സർവ്വശക്തനായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിന് എല്ലാറ്റിനും മേൽ എല്ലാ ശക്തിയും ഉണ്ട് “നിനക്കു സകലവും കഴിയുമെന്നും
നിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാദ്ധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു” (ഇയ്യോബ് 42: 2).

തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം

ദൈവം സർവ്വശക്തനായിരുന്നിട്ടും, അവൻ തന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതിനാൽ തിന്മ സംഭവിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ദൈവത്തിന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ മനുഷ്യരെ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല. നല്ലതോ ചീത്തയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അവൻ പറയുന്നു, “ജീവനും മരണവും, അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഇന്നു സാക്ഷി വെക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു നീയും നിന്റെ സന്തതിയും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നും” (ആവർത്തനം 30:19)

വാസ്തവത്തിൽ, ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതിന് ദൈവത്തിന് വളരെ ഉയർന്ന വില നൽകി – മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അവന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ മരണം. ദൈവം തന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്തിലൂടെ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). “അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു”(യോഹന്നാൻ 1:12). എന്നാൽ അത് നിരസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർ അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷയ്ക്കായി മരിക്കേണ്ടിവരും.

യേശു സർവ്വശക്തനാണെങ്കിലും, രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി (മത്തായി 4:24), ആയിരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി (മർക്കോസ് 6:30-44), കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കി (മർക്കോസ് 4:37-41), മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ 11:38-44; മർക്കോസ് 5:35-43) മരണത്തെ ജയിച്ചു (1 കൊരിന്ത്യർ 15:22; എബ്രായർ 2:14), അവൻ സ്വയം മരിക്കാൻ മടികൂടാതെ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.

ദൈവപുത്രന് തന്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ദൂതന്മാരുടെ പന്ത്രണ്ടു ലെഗ്യോനിലും അധികം ദൂതന്മാരെ വിളിക്കാമായിരുന്നു (മത്തായി 26:53), എന്നിട്ടും അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു (ഫിലിപ്പിയർ 2:1-11) നമ്മെ രക്ഷിക്കാനും നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പൂർണതയുടെ അവസ്ഥയിലേക്കും നമ്മെ പഴയതിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും.

ദൈവം പാപപ്രതിസന്ധിയെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും പിശാചിനെയും അവന്റെ അനുയായികളെയും വിധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന സന്തോഷവാർത്ത ഇതാ. “മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ തന്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരാൻ പോകുന്നു, അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി പ്രതിഫലം നൽകും” (മത്തായി 16:27). പാപം ഇനി ഉദിക്കുകയില്ല (നഹൂം 1:9).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.