ദൈവം സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് പാപിയെ വിധിക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവം നീതിയുള്ള ന്യായാധിപനാണ് (സങ്കീർത്തനം 7:11). ഭൂമിയിലും നമ്മുടെ കോടതികളിൽ പോലും ഒരു ജഡ്ജി നിയമലംഘകരെ ശിക്ഷിക്കണം. ദരിദ്രരെ പോറ്റുന്നതിനോ അനാഥാലയങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനോ കുറ്റവാളി നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ, കൊല്ലുകയോ മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്ത കുറ്റവാളിയെ ഒരു നല്ല ജഡ്ജി ക്ഷമിക്കില്ല. ഒരു കുറ്റവാളി തന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണം. കാരണം, പാപം ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോയാൽ, നിയമം അവഗണിക്കപ്പെടും, അരാജകത്വം ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കും. പാപം ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല.

മനുഷ്യരാശി പാപം ചെയ്തു വീണപ്പോൾ (റോമർ 3:23), പാപം എല്ലാവർക്കും മരണത്തെ കൊണ്ടുവന്നു “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്” (റോമർ 6:23). മരണം നിത്യനാശം വരുത്തി. മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ കരുണയും നീതിയും ഉണ്ടാകും?

മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാനും അവന്റെ നിയമത്തിന്റെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ദൈവം ഒരു മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു: “എന്തെന്നാൽ, നിയമത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു മനുഷ്യനും [ദൈവത്തിന്റെ] സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല, കാരണം നിയമത്തിലൂടെ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിയമത്തിന് പുറമെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും – വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുണ്ട് ” (റോമർ 3:20-22).

തൻറെ മരണത്താൽ മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം തൻറെ പുത്രനെ അയച്ചു, “തൻറെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). വിശ്വാസികളായ പാപികൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച് യേശു പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ വഹിച്ചു. വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാ വാഗ്‌ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും അനുതപിക്കുകയും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പാപിയും നിത്യമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും (എഫേസ്യർ 2:8-9; റോമർ 3:21-31; ഗലാത്യർ 3:6-14).

ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് പാപത്തിന് നരകത്തിൽ മരണം ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ അവന്റെ കരുണ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ; ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നേ” (റോമർ 6:23). അങ്ങനെ, ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും ലംഘനത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നിത്യജീവന്റെ ദാനം (റോമർ 5:12), അത് സ്വീകരിക്കുവാനും ദൈവഹിതം ചെയ്യാനും തയ്യാറുള്ള എല്ലാവർക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും (റോമർ 2:7; 6:22).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk
Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments