ദൈവം സ്നേഹമുള്ളവനാണെങ്കിൽ, അവൻ എന്തിനാണ് ദുഷ്ടന്മാരെ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


കർത്താവ് മോശയോട് തന്റെ സ്വഭാവം പ്രഖ്യാപിച്ചു: “യഹോവ, യഹോവയായ ദൈവം, കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ; ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ. 7ആയിരം ആയിരത്തിന്നു ദയ പാലിക്കുന്നവൻ; അകൃത്യവും അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ; കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാത്തവൻ” ( പുറപ്പാട് 34:6,7). ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് – കരുണ, നീതി, സത്യം. എന്നാൽ കരുണയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, കാരണം നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ബന്ധം അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:7-12).

“ദൈവം സ്നേഹമാണ്” (1 യോഹന്നാൻ 4:16) എന്ന സത്യത്തെ പുതിയ നിയമവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സ്നേഹമില്ലാതെ ദൈവം “ദൈവം” ആകില്ല. അവന്റെ ദയ സമൃദ്ധമാണ് (റോമർ 5:20). ദൈവം പാപം അനുവദിക്കുകയും അത് സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു, തുടർന്ന് അതിനെ അസാധുവാക്കുകയും അവന്റെ കരുണയുടെയും കൃപയുടെയും ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ വെളിപാട് വരുത്തുകയും ചെയ്തു, അങ്ങനെ രക്ഷയുടെ പ്രതിഫലം അനന്തമായി പാപത്തിന്റെ തിന്മകളെ കവിഞ്ഞു.

കർത്താവ് മോശയോട് തന്റെ സ്വഭാവം പ്രഖ്യാപിച്ചു: “യഹോവ, ദൈവമായ കർത്താവ്, കരുണയും കൃപയും, ദീർഘക്ഷമയും, നന്മയിലും സത്യത്തിലും സമൃദ്ധമായി, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു, അകൃത്യവും ലംഘനവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നു, ഒരു തരത്തിലും കുറ്റവാളികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നില്ല” ( പുറപ്പാട് 34:6,7). ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് – കരുണ, നീതി, സത്യം. എന്നാൽ കരുണയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, കാരണം നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ബന്ധം അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:7-12).

“ദൈവം സ്നേഹമാണ്” (1 യോഹന്നാൻ 4:16) എന്ന സത്യത്തെ പുതിയ നിയമവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സ്നേഹമില്ലാതെ ദൈവം “ദൈവം” ആകില്ല. അവന്റെ ദയ സമൃദ്ധമാണ് (റോമർ 5:20). ദൈവം പാപം അനുവദിക്കുകയും അത് സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു, തുടർന്ന് അതിനെ അസാധുവാക്കുകയും അവന്റെ കരുണയുടെയും കൃപയുടെയും ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ വെളിപാട് വരുത്തുകയും ചെയ്തു, അങ്ങനെ രക്ഷയുടെ പ്രതിഫലം അനന്തമായി പാപത്തിന്റെ തിന്മകളെ കവിഞ്ഞു.

അനുതപിക്കുന്ന പാപികളോട് കർത്താവ് കരുണയുള്ളവനാണെങ്കിലും, നീതിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഭരണകൂടത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ അവനു കഴിയില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 85:10; 89:14). ദൈവത്തിന്റെ നീതി അവന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:6) കാരണം അവന്റെ കരുണ പ്രധാനമാണ്. നീതിയില്ലാതെ ദൈവത്തിന് ദൈവമാകാൻ കഴിയില്ല. നീതി അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ അനന്തരഫലമാണ്, പൂർണ കാരുണ്യമുള്ള ദൈവം അനീതിയുള്ള ദൈവമാണ്.

ദൈവം കരുണയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു (മീഖാ 7:18) എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെമേൽ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, അവന്റെ ന്യായവിധികൾ അവന്റെ “വിചിത്രമായ പ്രവൃത്തി” എന്ന് വിളിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 28:21). ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അവന്റെ നീതിയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അവനെ ആളുകളോട് “ദീർഘക്ഷമ” ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (വിലാപങ്ങൾ 3:22; റോമർ 2:4).

പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ, അവൻ അത് ചെയ്യുന്നത് കോപത്തിലല്ല സ്നേഹത്തിലാണ്. ഒരു ശസ്ത്രക്രീയ നടത്തുന്നയാളിനെ പോലെ, പാപത്തിന്റെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ഈ ജീവിതത്തിൽ വേദനയുടെ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു (എബ്രായർ 12:5-11; വെളിപ്പാട് 3:19). ന്യായവിധിയുടെ നാളിൽ, ഭൂമിയെ അതിന്റെ മാരകമായ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ എന്നെന്നേക്കുമായി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അവൻ പാപപ്രശ്നം തീയിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിവരും (വെളിപാട് 20:9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment