ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അവൻ തന്റെ ക്രോധം ദുഷ്ടന്മാരുടെമേൽ ചൊരിയുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തെ മനുഷ്യ ക്രോധത്തോട് ഉപമിക്കരുത്. ദൈവം സ്നേഹമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8), അവൻ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നുവെങ്കിലും അവൻ പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. “ശാശ്വതമായ സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു” (ജറെമിയ 31:3). എന്നിരുന്നാലും, ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല (യോശുവ 24:14,15).

എന്താണ് ദൈവകോപം?

ബൈബിളിലെ ദൈവക്രോധം അർത്ഥമാക്കുന്നത് പാപത്തിനെതിരായ ദൈവിക അപ്രീതിയാണ് (റോമർ 1:18), ആത്യന്തികമായി അവർ വിതച്ചത് കൊയ്യാൻ മനുഷ്യരെ അനുവദിക്കുന്നതിലാണ്. “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്” (റോമർ 6:23, യോഹന്നാൻ 3:36). ദൈവം ആളുകൾക്ക് ഒരു കാലത്തേക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു, അങ്ങനെ അവർ നിത്യതയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു (സഭാപ്രസംഗി 12:13). ഇത് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ദൈവമാണ് ജീവന്റെ ഉറവ. ആളുകൾ പാപത്തിന്റെ സേവനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുന്നു, അങ്ങനെ ജീവന്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ഛേദിക്കപ്പെടും. “… നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു…” (യെശയ്യാവ് 59:2). അങ്ങനെ, പാപം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അവന്റെ ജീവൻ നൽകുന്ന ശക്തി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ പാപികൾക്കെതിരായ ദൈവത്തിന്റെ കോപം പ്രകടമാകുന്നു
തത്ഫലമായി അതിന്റെ മാരകമായ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുകയും വേണം.(ഉല്പത്തി 6:3).

ഓരോ പാപിക്കും വേണ്ടി ക്രിസ്തു ദൈവക്രോധം ആസ്വദിച്ചു

എന്നാൽ ആരും ദൈവകോപം അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം, നിരപരാധിയായ തന്റെ പുത്രനെ മരിക്കാനും അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ നൽകാനും ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ അനന്തമായ സ്നേഹത്തോടെ മനുഷ്യരാശിയെ സ്നേഹിച്ചു (യോഹന്നാൻ 3:16). തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ഇരുണ്ട വേർപിരിയൽ അനുഭവിച്ച നിരപരാധിയായ സ്വന്തം പുത്രന്റെ മേൽ അവൻ തന്റെ ക്രോധം പകർന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കോപം വളരെ വലുതായിരുന്നു, യേശു നിലവിളിച്ചു, “എന്റെ ആത്മാവ് മരണത്തോളം ദുഃഖിതമാണ്” (മത്തായി 26:38). കുരിശിൽവച്ച് യേശു വിലപിച്ചു: “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തുകൊണ്ട്?” (മത്തായി 27:46). ആ ആഴത്തിലുള്ള മാനസിക വേദനയും ശാരീരിക പീഡനവും യേശുവിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു (യെശയ്യാവ് 53:3-6).

ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം യഹൂദന്മാരുടെ മേൽ ചിതികരിക്കപ്പെട്ടു. അവർ നിരസിക്കാൻ ശഠിച്ചതിനാലും അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വിളി നിരസിച്ചതിനാലും, അവൻ അവരിൽ നിന്ന് തന്റെ സാന്നിധ്യം പിൻവലിക്കുകയും തന്റെ സംരക്ഷണം നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ, രാഷ്ട്രം അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത നേതാവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. (മത്തായി 23:37,38)

നിത്യജീവൻ

ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹവും കാരുണ്യവും തമ്മിലുള്ള നിരന്തര യുദ്ധം ആത്യന്തികമായി അവസാനിക്കും, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇനി മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല (സഭാപ്രസംഗി 12:14). അപ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം ഒടുവിൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെമേൽ ചൊരിയപ്പെടും, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങും, പാപവും പാപികളും നശിപ്പിക്കപ്പെടും (വെളിപാട് 20:9; മലാഖി 4:1; 2 പത്രോസ് 3:10)

നീതിമാന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യോഹന്നാൻ ഉറപ്പുനൽകുന്നു: “ദൈവം അവരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുടച്ചുകളയും; ഇനി മരണമോ ദുഃഖമോ നിലവിളിയോ ഉണ്ടാകയില്ല. ഇനി വേദന ഉണ്ടാകില്ല, കാരണം മുമ്പത്തെ കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോയി” (വെളിപാട് 21:4). ദൈവം തന്റെ വിശ്വസ്തരായ മക്കളോട് തന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് ഒടുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകും. “യഹോവയുടെ വിമുക്തന്മാർ ഉല്ലാസഘോഷത്തോടെ സീയോനിലേക്കു മടങ്ങിവരും; നിത്യാനന്ദം അവരുടെ തലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും; അവർ ആനന്ദവും സന്തോഷവും പ്രാപിക്കും; ദുഃഖവും ഞരക്കവും ഓടിപ്പോകും” (ഏശയ്യാ 51:11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment