ദൈവം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രതിമകളെ ആരാധിക്കുന്നത് ശരിയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ പുറംചട്ടയിൽ കെരൂബുകളുടെ രണ്ട് സ്വർണ്ണ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മോശയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയും (പുറപ്പാട് 25: 18-21) വിശ്വാസത്താൽ പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വെങ്കല സർപ്പത്തെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള കൽപ്പനയും (സംഖ്യ 21:4) -9) അത് മൂർത്തികളെയും പ്രതിമകളെയും ആരാധിക്കുകയും ആധാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു.

കെരൂബുകളെ ആരാധിക്കുന്നതിനോ ആധരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള വസ്തുക്കളായിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചത്. പത്തു കൽപ്പനകളിൽ കർത്താവ് തന്നെ പ്രതിമകളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും വ്യക്തമായി വിലക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം, ” ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതു; മീതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിൽ എങ്കിലും ഭൂമിക്കു കീഴെ വെള്ളത്തിൽ എങ്കിലും ഉള്ള യാതൊന്നിന്റെ പ്രതിമയും അരുതു. അവയെ നമസ്കരിക്കയോ സേവിക്കയോ ചെയ്യരുതു. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയായ ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം ആകുന്നു; എന്നെ പകെക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കയും എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്കു ആയിരം തലമുറ വരെ ദയ കാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു. (പുറപ്പാട് 20:4-6, ആവർത്തനം 4:15-19).

ഈ കൽപ്പന വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതും ആധരിക്കുന്നതും വ്യക്തമായി നിരോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മതത്തിൽ ശിൽപവും ചിത്രകലയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്നില്ല. കൂടാരത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും (പുറ. 25:17-22), സോളമന്റെ ദൈവാലയത്തിലും (1 രാജാക്കന്മാർ 6:23-26), “താമ്ര സർപ്പത്തിലും” (സംഖ്യാപുസ്തകം 21:8, 9; 2) ഉപയോഗിച്ച കലാപരമായ പ്രാതിനിധ്യം രാജാക്കന്മാർ 18:4) രണ്ടാം കൽപ്പന മതപരമായ ചിത്രീകരണ സാമഗ്രികൾ നിരോധിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി തെളിയിക്കുന്നു. ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകത്തിലെ കെരൂബുകൾ ഒരിക്കലും ആരാധനാ വസ്തുക്കളായിരുന്നില്ല. പുറപ്പാട് 25:18-21 അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തിരുവെഴുത്തുകൾ മതപരമായ പ്രതിരൂപങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

കെരൂബുകൾ സമാഗമനകൂടാരത്തിലെ മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെയോ സാധനസാമഗ്രികളുടെയോ ഭാഗമായിരുന്നു. സമാഗമനകൂടാരത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവിനും പ്രത്യേക അർഥമുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അവയൊന്നും ഒരിക്കലും ആരാധനയുടെ വസ്തുവായിരുന്നില്ല. സമാഗമനകൂടാരവും അതിന്റെ സാമഗ്രികളും “കൈകളാൽ നിർമ്മിച്ചതല്ലാത്ത വലിയതും കൂടുതൽ പൂർണ്ണവുമായ കൂടാരത്തിന്റെ” മാതൃകകൾ മാത്രമായിരുന്നു, അതിൽ ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനാണ് (എബ്രായർ 9:11; 8:5). വെങ്കല സർപ്പകഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പരാതിയുടെ ശിക്ഷയായി വിഷപ്പാമ്പുകളാൽ കടിയേറ്റ ആളുകൾക്ക് രോഗശാന്തിക്കായി വെങ്കല സർപ്പത്തെ നോക്കി ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം ലഭിച്ചു, പക്ഷേ ചിലർ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ശാഠ്യക്കാരായിരുന്നു. അത്തരമൊരു ലളിതമായ കൽപ്പന പോലും അവർ കേട്ടില്ല, അങ്ങനെ അവർ മരിച്ചു.

പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ആളുകൾ മതപരമായ ചിത്രങ്ങൾക്കും ബിംബങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ഭക്തിയോ ആരാധനയോ അർദ്ധ ആരാധനയോ ആണ് അപലപിക്കപ്പെടുന്നത്. വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒഴികഴിവ് ഈ നിരോധനത്തിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്നില്ല. വിഗ്രഹങ്ങൾ കേവലം മനുഷ്യന്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ്, അതിനാൽ അവ മനുഷ്യനെക്കാൾ താഴ്ന്നതും അവനു വിധേയവുമാണ് (ഹോസിയാ 8:6).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment