ദൈവം വെളിച്ചമാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വെളിച്ചവും ദൈവവും

ബൈബിളിൽ, പ്രകാശം ദൈവവുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “ദൈവം വെളിച്ചമാണ്, അവനിൽ ഇരുട്ടില്ല” (1 യോഹന്നാൻ 1:5) എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവനെ “നിത്യ വെളിച്ചം” (യെശയ്യാവ് 60:19, 20) എന്നും ആർക്കും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും എന്നും (1 തിമോത്തി 6:16) വിവരിക്കപ്പെടുന്നു.

മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8). പിതാവിലും പുത്രനിലുമുള്ള മഹത്വത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രകടനങ്ങൾ ദൈവത്വത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക വിശുദ്ധിയുടെയും തികഞ്ഞ വിശുദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമാണ് (യോഹന്നാൻ 1:14; റോമർ 3:23; 1 കൊരിന്ത്യർ 11:7). സദൃശവാക്യങ്ങൾ 4:18 നീതിയെ “പ്രഭാതസൂര്യൻ” പോലെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മഹത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇരുട്ടിനെ പുറന്തള്ളാനുള്ള അതിന്റെ ശക്തിയാണ്. പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കില്ല (ഹബക്കൂക്ക് 1:13).

കർത്താവ് പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയിലേക്കു കൈ വെച്ചപ്പോൾ, ആദ്യം വെളിച്ചം ഉണ്ടായി (ഉല്പത്തി 1:3). തന്റെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ, കർത്താവ് വലിയ മഹത്വത്തോടെ തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി (പുറപ്പാട് 19:16-18; ആവർത്തനം 33:2; യെശയ്യാവ് 33:14; ഹബക്കൂക്ക് 3:3-5; എബ്രായർ 12:29; മുതലായവ).

യേശു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം

യേശു ജഡത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല, എന്നാൽ ജീവന്റെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കും” (യോഹന്നാൻ 8:12). അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, “അവൻ സാക്ഷ്യത്തിന്നായി, താൻമുഖാന്തരം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറവാൻ തന്നേ വന്നു. ” (യോഹന്നാൻ 1:7).

ദൈവം ശുദ്ധനായതിനാൽ, അവന്റെ പ്രഭയിൽ നടക്കാൻ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു: “അവനോടു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടു എന്നു പറകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കയും ചെയ്താൽ നാം ഭോഷ്കു പറയുന്നു; സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല ” (1 യോഹന്നാൻ 1:6). യേശു കൽപ്പിക്കുന്നു: “മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കാണുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ” (മത്തായി 5:16). മഹത്വം നീതിയോട് സാമ്യമുള്ളപ്പോൾ, ഇരുട്ട് തിന്മയോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്: “നിങ്ങളെല്ലാം വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളും പകലിന്റെ മക്കളുമാണ്. നാം രാത്രിയിലോ അന്ധകാരത്തിലോ ഉള്ളവരല്ല” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:5).

ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ നീതിമാന്മാരാകാൻ മാത്രമല്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അന്വേഷിക്കാനും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവർ “അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് അവരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്കും മാറ്റും” (പ്രവൃത്തികൾ 26:18) അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിറയട്ടെ. ഭൂമി മുഴുവൻ.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.