“ദൈവം വിശ്രമിച്ചു” എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവം വിശ്രമിച്ചു

ദൈവം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ആഴ്‌ചയിലെ ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചതായി നാം ആദ്യം വായിക്കുന്നു:

“ഏഴാം ദിവസം ദൈവം താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു; അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ ജോലികളും കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം ദിവസം അവൻ വിശ്രമിച്ചു.”

ഉല്പത്തി 2:2

ദൈവം വിശ്രമിച്ച സങ്കൽപ്പം, പത്തു കൽപ്പനകൾ തന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്നതാണ്. ശബത്ത് കൽപ്പനയിൽ നാം വായിക്കുന്നു:

“ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക. 9ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക. 10ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു. ആറു ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

പുറപ്പാട് 20:8-11

നിർവചനവും അർത്ഥവും

“വിശ്രമം” എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിയ വായിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളിൽ മിക്കവരും ക്ഷീണിതനാണെന്നോ ശാരീരിക വിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്നോ ചിന്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഉല്പത്തി 2: 2-ൽ “വിശ്രമം” എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്ത ഹീബ്രു എല്ലായ്പ്പോഴും ആ അർത്ഥം വഹിക്കുന്നില്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, “വിശ്രമം” (ശബത്ത്‌ അല്ലെങ്കിൽ ശബാത്ത്‌) എന്ന്‌ വിവർത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന എബ്രായ പദത്തിന്‌ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട്‌ നിർവചനങ്ങൾ “നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക” എന്നതാണ്‌. എൻഹാൻസ്‌ഡ് സ്‌ട്രോങ്ങിന്റെ ലെക്‌സിക്കൺ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, 71 തവണ അത് ഉപയോഗിച്ചതിൽ 47 തവണ അത് “നിർത്തുക” എന്ന് ലളിതമായി വിവർത്തനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ 11 തവണ മാത്രമാണ് “വിശ്രമം” (“ശബാത്ത്,” 1995) എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും.

ദൈവം സർവ്വശക്തനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരിക വിശ്രമം ആവശ്യമില്ലെന്നും ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വശക്തമായ സ്വഭാവം ബൈബിളിലുടനീളം കാണാം. ഉല്പത്തി 17:1-ൽ, “ഞാൻ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം” എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് തന്നെത്തന്നെ വിവരിക്കുന്നു. അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ ഐസക്ക് തന്റെ മകൻ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “സർവ്വശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ…” സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എഴുതി: “നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയവനും ശക്തിയിൽ ശക്തനുമാണ്; അവന്റെ വിവേകം അനന്തമാണ്” (സങ്കീർത്തനം 147:5).

കൂടാതെ, യെശയ്യാവ് എഴുതി: “നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ശാശ്വതനായ ദൈവം, കർത്താവ്, ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവ്, ക്ഷീണിക്കുകയോ തളർന്നുപോകുന്നതുമില്ല” (യെശയ്യാവു 40:28). അതിനാൽ, ഉല്പത്തി 2:2-ൽ വിശ്രമിച്ച പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് ശാരീരികമായ ഒരു വിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.

ഒരു മനുഷ്യ കലാകാരൻ തന്റെ സൃഷ്ടിയെ തന്റെ ആദർശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പൂർത്തിയാക്കുകയും അങ്ങനെ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ, അനന്തമായ ഉയർന്ന അർത്ഥത്തിൽ, പുതിയതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി പൂർത്തിയാക്കി. ദൈവം വിശ്രമിച്ചത് അവന് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവൻ തന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയതുകൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ, ദൈവം വിശ്രമിച്ചു എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ക്ഷീണമോ തളർച്ചയൊ അല്ല, മറിച്ച് മുൻ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment