ദൈവം യേശുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണോ സങ്കീർത്തനം 2:7 സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് എഴുതി, “നീ എന്റെ പുത്രനാണ്; ഇന്നു ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചു” (സങ്കീർത്തനം 2:7). ഈ വാക്യം ദൈവം യേശുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം, ക്രിസ്തുവിന് സമയത്തിന്റെ ആരംഭമില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ അനാദി മുതൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതി, “ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു” (യോഹന്നാൻ 1:1-3). നിത്യതയുടെ നാളുകൾ മുതൽ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പിതാവുമായി ഒന്നായിരുന്നു.

മീഖാ ക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു: “എന്നാൽ, ബേത്‌ലഹേം എഫ്രാത്താ, നീ ആയിരക്കണക്കിന് യെഹൂദകളിൽ ചെറിയവനാണെങ്കിലും, ഇസ്രായേലിൽ അധിപനാകാനുള്ളവൻ നിന്നിൽനിന്ന് എന്റെ അടുക്കൽ പുറപ്പെടും. അവരുടെ പുറപ്പെടൽ പുരാതനം മുതൽ അനാദിയായിരിക്കുന്നു” (മീഖാ 5:2). ക്രിസ്‌തുവിന്റെ “അവന്റെ ഉത്ഭവം” പുരാതനമായ നിത്യതയിലേക്ക്‌ എത്തുന്നു.

ബൈബിളിനെ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. 2:7. ഈ ഭാഗം “ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാന”ത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. ദാവീദിന്റെ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചോദിതനായ അപ്പോസ്‌തലനായ പൗലോസിന്റെ അഭിപ്രായത്താൽ ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. എന്ന്‌ പൗലൊസ് എഴുതി:

“എന്നാൽ ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചു. അവനോടുകൂടെ ഗലീലിയിൽ നിന്നു യെരൂശലേമിലേക്കു വന്നവർ അവനെ അനേക ദിവസങ്ങളോളം കണ്ടു; അവർ അവന്റെ ജനത്തിന്നു സാക്ഷികളായിരുന്നു. പിതാക്കന്മാരോടു ചെയ്ത വാഗ്ദത്തം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടു സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്നു. യേശുവിനെ ഉയിർപ്പിച്ചതിനാൽ ദൈവം അവരുടെ മക്കളായ നമുക്കായി ഇത് നിറവേറ്റി. രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: ‘നീ എന്റെ പുത്രനാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു’ (പ്രവൃത്തികൾ 13:30-33).

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനതകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ട “സന്തതി” (ഉൽപ. 12:1-3) എന്ന അബ്രഹാമിനും ദാവീദിനും നൽകിയ വാഗ്ദത്തം ദൈവം നിറവേറ്റുകയാണെന്നതിന്റെ തെളിവായി പൗലോസ് ഇവിടെ പുനരുത്ഥാനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. റോമാക്കാരിൽ, പൗലോസ് അതേ പുനരുത്ഥാന സന്ദേശം ആവർത്തിക്കുന്നു, യേശു “മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്താൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവിനനുസരിച്ച് ശക്തിയോടെ ദൈവപുത്രനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു” (റോമ. 1:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment