ദൈവം യഥാർത്ഥമാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലും പ്രവാചകവചനത്തിലും പുത്രനായ യേശുവിലും ഒടുവിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മാറിയ ജീവിതത്തിലും തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ദൈവം യഥാർത്ഥമാണ്. നമുക്ക് ഈ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാം:

ഒന്നാമത്തേത്ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, രൂപകല്പന ചെയ്ത എല്ലാറ്റിനും പിന്നിൽ ഒരു ഡിസൈനർ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു “ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ഘോഷിക്കുന്നു; ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു; ആകാശവിതാനം അവന്റെ കൈവേലയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 19:1; റോമർ 1:20). തന്നോട് ബന്ധപ്പെടാൻ സ്രഷ്ടാവ് തന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള സൃഷ്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വാഞ്ഛ ഉണ്ടാക്കി (സഭാപ്രസംഗി 3:11) കൂടാതെ അവൻ തന്റെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളും (കൊല്ലരുത്, കള്ളം പറയരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്…) അവരുടെ മനസ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടാമത്തേത്-ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യവത്തായ വചനം അവൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ ദിവ്യത്വത്തിന് തെളിവുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രവചനം ഈ തെളിവുകളിലൊന്നാണ്. ബൈബിളിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പ്രവചനമാണ്. 700-ലധികം വ്യത്യസ്‌ത വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1,800-ലധികം പ്രവചനങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളിലുണ്ട്. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അമാനുഷിക മാർഗനിർദേശത്താൽ മാത്രമേ ഈ അത്ഭുതകരമായ പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. ചില പ്രവചനങ്ങൾ ഇതാ:

മൂന്നാമത് – ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. യേശു പാപമില്ലാത്തവനായി ജീവിച്ചു (1 പത്രോസ് 2:22), എല്ലാ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തി (ലൂക്കാ 5:15-26), ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി (ലൂക്കാ 9:12-17), ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി (ലൂക്കാ 4:33-37), മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചു (ലൂക്കാ 7:11-16), പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു (ലൂക്കാ 8:22-25). അവൻ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടാ; ചെയ്യുന്നു എങ്കിലോ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും പിതാവു എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും എന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു അറിയേണ്ടതിന്നു പ്രവൃത്തിയെ വിശ്വസിപ്പിൻ” (യോഹന്നാൻ 10:24-38). മതേതര ചരിത്രം പോലും ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾക്കും ദിവ്യത്വത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

യേശുവിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ ജീവിതം മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറ്റി (മത്തായി 5:17). അവന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ്, അവന്റെ പുനരുത്ഥാനം നൂറുകണക്കിന് സാക്ഷികളാൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു (1 കൊരിന്ത്യർ 15:6). ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയധികം ദൈവിക പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അവന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ മറ്റൊരു മനുഷ്യനില്ല.

നാലാമത്-ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ മാറ്റപ്പെട്ട ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സാക്ഷ്യം, ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥമാണെന്നും പാപികളെ വിശുദ്ധന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സംശയിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തേക്കാൾ വലിയൊരു വിശ്വാസം നിരീശ്വരവാദത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment