ദൈവം മറ്റു ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചോ? മനുഷ്യർക്ക് ഈ ലോകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവം മറ്റ് ലോകങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് ബൈബിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: “പണ്ട് പല കാലങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ച ദൈവം, ഈ അവസാന നാളുകളിൽ താൻ നിയമിച്ച തന്റെ പുത്രനാൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു. എല്ലാറ്റിന്റെയും അവകാശി, അവനിലൂടെ അവൻ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു” (എബ്രായർ 1:2; എബ്രായർ 11:3).

ഈ മറ്റെല്ലാ ലോകങ്ങളും പാപത്താൽ വീഴാത്തവയാണ് (വെളിപാട് 5:13).യേശു തന്റെ ഉപമയിൽ അത് ഒഴിവാക്കി: “നൂറു ആടുകളുള്ള നിങ്ങളിൽ ഏത് മനുഷ്യനാണ്, അവയിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച്, നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകില്ലേ? ” (ലൂക്കോസ് 15:4). തന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ യേശു ഈ പാപരഹിതമായ ലോകങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു (ഉല്പത്തി 1:27).

ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, ബൈബിൾ ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, അതിൽ “ഒരു ദിവസം ദൈവപുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്പാൻ ചെന്നു; അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാത്താനും ചെന്നു – നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സാത്താൻ മുഖം കാണിച്ചു (ഇയ്യോബ് 1:6, 7). ഇയ്യോബ് 38:6, 7 നമ്മുടെ ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ “ദൈവപുത്രന്മാർ” ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തിന്മയും നന്മയും, സത്യവും തെറ്റും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പ്രപഞ്ച നിവാസികൾക്ക് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ ലോകം. “ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്നു, ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും തന്നേ, കൂത്തുകാഴ്ചയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 4:9).

എന്നിരുന്നാലും, ഈ വീഴാത്ത ലോകങ്ങൾക്ക് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവ നമ്മോട് ഇടപഴകുന്നതിൽ നിന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രഹം പാപം എന്ന മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധിയാൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ അവരുമായി സംസർഗ്ഗ വിലക്കിൽ ആയിരിക്കാൻ  സാധ്യതയുണ്ട്.

സംസർഗ്ഗ വിലക്കിലായിരിക്കുന്ന ആശുപത്രി വാർഡിലെ രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്  ചികിത്സ  സംബന്ധമായ ജോലികാരാണ്;   ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് ചികിത്സാ സംബന്ധമായ ജോലിക്കാർ.

മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടെന്ന ആശയത്തെ ബൈബിൾ പിന്തുണയ്‌ക്കുമ്പോൾ, ഈ സൃഷ്ടികളിൽ ചിലത് എന്ന വ്യാജേന നമ്മെ കബളിപ്പിക്കാൻ പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മിഥ്യാധാരണകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നാം ഓർക്കണം: “അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല! എന്തെന്നാൽ, സാത്താൻ തന്നെത്തന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ ദൂതനായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 11:14). പിശാചുക്കൾക്ക് അവിശ്വസനീയമാംവിധം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും (വെളിപാട് 13:13, 14). അതുകൊണ്ടാണ് UFO ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അപകടകരമായ പൈശാചിക വഞ്ചനകളോ, രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചാരപ്പണി നടത്തുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ മിഥ്യകളോ ആകാം.

മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ട് എന്ന ആശയത്തെ ബൈബിൾ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ, പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും എളുപ്പത്തിൽ അബദ്ധധാരണകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓർക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സൃഷ്ടികളിൽ ചിലത് അവരാണെന്നു  കാണിച്ച് നമ്മെ കബളിപ്പിക്കാൻ:  പിന്നെ അത്ഭുതമില്ല! “സാത്താൻ താനും വെളിച്ചദൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ” (2 കൊരിന്ത്യർ 11:14). പിശാചുക്കൾക്ക് അവിശ്വസനീയമാംവിധം  വിശ്വാസമുണ്ടാക്കു ന്ന  അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും (വെളിപാട് 13:13, 14). അതുകൊണ്ടാണ് UFO ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അപകടകരമായ പൈശാചിക വഞ്ചനകളോ, രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചാരപ്പണി നടത്തുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചസംബന്ധിച്ച മിഥ്യകളോ ആകാം.

ഈ മറ്റ് സൃഷ്ടികൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷേ പാപവൈഷമ്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യേശു ഉടൻ വീണ്ടും വരും എന്നതാണ് സന്തോഷവാർത്ത. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനു ശേഷം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രപഞ്ചം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ലോകങ്ങളും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.