ദൈവം മനുഷ്യരോട് നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവം ന്യായവാനാണോ?

പലരും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു: ദൈവം മനുഷ്യരോട് നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടോ? നല്ലതോ തിന്മയോ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ – തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ദൈവം നീതിമാനാണെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, “ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സാക്ഷികളായി വിളിക്കുന്നു, ജീവിതവും മരണവും, അനുഗ്രഹവും ശാപവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു; അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സന്തതികൾക്കും ജീവിക്കാൻ ജീവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ആവർത്തനം 30:19).

ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, മനുഷ്യർ പിശാചിനെ കേൾക്കാനും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനും തിരഞ്ഞെടുത്തു (ഉല്പത്തി 3). പിശാച് വെറുപ്പ് നിറഞ്ഞവനാണ്, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ നാശം കാണുന്നതാണ് അവന്റെ സന്തോഷം (യോഹന്നാൻ 8:44). പിശാചിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ദുഷ്ടനായിത്തീരുകയും സഹജീവികളെ ദ്രോഹിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യർ പിശാചിന് കീഴടങ്ങുകയും അവനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ ലോകത്ത് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകളും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ട്. “അനുസരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന അടിമകളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ കാര്യമായാലും നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അനുസരണത്തിന്റെ കാര്യമായാലും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടിമകളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന്?” (റോമർ 6:16).

മാനുഷിക ഉത്തരവാദിത്തം

നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇത് ന്യായമായിരിക്കില്ല. ഓരോ വ്യക്തിയും അവന്റെ / അവളുടെ സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാണ്. “അതിനാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം” (റോമർ 14:12). മനഃസാക്ഷിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ, ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തോടും അവനോടും മാത്രം ഉത്തരവാദിയാണ്.

എന്നാൽ ദൈവം അനന്തമായ അനുകമ്പയോടെ, പിശാചിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തന്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രനെ മരിക്കാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ക്രിസ്തു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചൊരിയുകയും അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ തന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടുതൽ നീതി പുലർത്തുന്നു.

അങ്ങനെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം അവർക്കുവേണ്ടിയാണ് എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിത്യമായി മരിക്കുകയില്ല (യോഹന്നാൻ 3:36). നീതിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവം അവർക്ക് നൽകും (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57). നമ്മുടെ തെറ്റായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നതാണ് സത്യം. താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി മരിക്കാൻ ഇതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13).

ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

കർത്താവ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവർക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കാൻ അവനെ അറിയാനുള്ള അവസരം നൽകാനാണ് (യോഹന്നാൻ 1:12). അതിനാൽ, സ്രഷ്ടാവിനെ അറിയാനും നിത്യതയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് ജീവിതം. തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവരോട് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു: “ഞാൻ അവർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു, അവർ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല; ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുകയുമില്ല” (യോഹന്നാൻ 10:28).

ഒരു ദിവസം താമസിയാതെ, ദൈവം ഒടുവിൽ പാപം നശിപ്പിക്കും, ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ ആകട്ടെ (വെളിപാട് 19:20). പാപം വീണ്ടും ഉയരുകയില്ല (നഹൂം 1:9). അപ്പോൾ, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷിക്കും “അവരുടെ തലയിൽ നിത്യസന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും: അവർ സന്തോഷവും ആനന്ദവും പ്രാപിക്കും; ദുഃഖവും വിലാപവും ഓടിപ്പോകും” (യെശയ്യാവ് 51:11).

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയ്ക്കായി: ദൈവം നീതിമാനാണോ?

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.