ദൈവം ഫറവോന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കിയോ, അങ്ങനെ അവന് തന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

ദൈവം ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയില്ല. മുൻനിശ്ചയം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ദൈവം ഏകപക്ഷീയമായി ചിലരെ രക്ഷിക്കാനും മറ്റു ചിലരെ നഷ്ടപ്പെടാനും മുൻകൂർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഫറവോന് നഷ്‌ടപ്പെടുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലെന്നും അവന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ചില ആളുകൾ പാപം ചെയ്യാൻ കാരണം കർത്താവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ചിന്താഗതി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ബൈബിൾ വിരുദ്ധമായ ഉപദേശമാണ്, കാരണം ഇത് മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വർഗ്ഗവും അതിന്റെ മഹത്വവും ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹസ്വഭാവത്തെ വികലമാക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:16).

“കർത്താവ് ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി” എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (പുറപ്പാട് 9:12). ഫറവോൻ സ്വന്തം ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കിയതിന് നിരവധി പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പുറപ്പാട് 7:22; 8:19; 9:34, 35. ദൈവത്തിന് ഫറവോന്റെ ഹൃദയം നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 44:21) ഇസ്രായേലിനെ സ്വതന്ത്രരാക്കാനുള്ള അവന്റെ സന്ദേശം ഫറവോന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കും, അത് അവരെ അടിമകളാക്കാനുള്ള അവന്റെ സ്വാർത്ഥ ആഗ്രഹത്തിന് എതിരായിരുന്നു.

ദുഷ്ടന്മാരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും മരണത്തിലും ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരും അനുതപിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 33:11; 1 തിമോ. 2:4; 2 പത്രോസ് 3:9). ദൈവം തന്റെ സൂര്യനെ തിന്മയുടെയും നല്ലവരുടെയും മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു (മത്താ. 5:45). എന്നാൽ സൂര്യൻ വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളെ അവയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അത് മെഴുക് ഉരുകുകയും കളിമണ്ണിനെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ചിലരെ ജീവിതത്തിലേക്കും മറ്റു ചിലരെ മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രകാരം.

ദിവ്യശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളിലൂടെ, ഫറവോന്റെ വഴികൾ നന്നാക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തോട് സഹകരിക്കാൻ അവനെ നയിക്കാനും ദൈവം വെളിച്ചം അയച്ചു. എന്നാൽ അധികാരത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ഓരോ പ്രകടനവും അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം നൽകി. അവൻ പ്രകാശത്തെ നിരസിച്ചതിനാൽ, അവൻ അതിനോട് നിർവികാരനായി, ഒടുവിൽ വെളിച്ചം പിൻവലിച്ചു. അങ്ങനെ, വെളിച്ചത്തോടുള്ള സ്വന്തം നിരാകരണം അവന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കി. ബാധകൾ “ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ” (പുറപ്പാട് 8:19) ആണെന്ന് അവന്റെ സ്വന്തം മാന്ത്രികന്മാർ പോലും സമ്മതിച്ചു. എന്നിട്ടും ഫറവോൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: