ദൈവം ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയോ : എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഫറവോന്റെ ഹൃദയം

എന്നാൽ യഹോവ ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി; യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ അവൻ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.

പുറപ്പാട് 9:12

ഫറവോൻ തന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കിയതിന് പത്ത് പ്രസ്താവനകളും ഉണ്ട്. അവയിൽ നാലെണ്ണം (പുറപ്പാട് 7:13, 22; 8:19; 9:35) ചസാഖ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, “ഉറപ്പിക്കാൻ”, അഞ്ച് (പുറപ്പാട് 7:14; 8:15, 32; 9:7, 34) കബെദ് എന്ന വാക്ക്, “ഭാരമുള്ളതാക്കാൻ”, (പുറപ്പാട് 13:15) ഖഷാ എന്ന വാക്ക്. “കഠിനമാക്കുക”

ഏറ്റവും ആദ്യമായി യിസ്രായേലിനെ വിട്ടയക്കണമെന്ന കർത്താവിന്റെ ആവശ്യത്തോട് ഫറവോൻ ശ്രദ്ധപൂർവ്വമായ പരിഗണന നല്കിയില്ല എന്നതിൽ ഫറവോന്റെ ഹൃദയകാഠിന്യം പ്രകടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസമ്മതം ഈജിപ്ഷ്യൻ മാന്ത്രികർക്ക് അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാധകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് മന്ത്രവാദികൾ തന്നെ “ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ” എന്ന് അംഗീകരിച്ചവരായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു (പുറപ്പാട് 8:19). ഈജിപ്തുകാരുടെ മേൽ പതിച്ച നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ബാധകൾക്കു ശേഷവും തുടർന്നു, എന്നാൽ ഇസ്രായേല്യരുടെ മേൽ പതിച്ചില്ല എന്ന്, രാജാവിനെ അറിയിച്ച ഒരു വസ്തുതയാണ്. (പുറപ്പാട് 9:7).

മോശയും അഹരോനും ബാധ മാറ്റമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഇസ്രായേലിനെ വിട്ടയക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം ഫറവോൻ ലംഘിച്ചപ്പോൾ, അവൻ പാപം ചെയ്തുവെന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ നിർബന്ധിതനായപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പ്രകടമായിരുന്നു (പുറപ്പാട് 9:27). അങ്ങനെ, ഈജിപ്തിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ്, കർത്താവ് ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുമെന്ന് മോശയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ (പുറപ്പാട് 4:21), തന്നെ അനുസരിക്കാനും ഇസ്രായേല്യരെ മോചിപ്പിക്കാനും രാജാവിന്റെ തുടർച്ചയായ വിസമ്മതത്തെ ദൈവം പരാമർശിച്ചു.

ദൈവം ഫറവോന് അവന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ അവസരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവസരം നൽകി – പത്ത് വ്യത്യസ്ത ബാധകളും മോശയിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം സന്ദർശനങ്ങളും (അവനോട് ദൈവവചനം ആവർത്തിച്ച് ഉച്ചരിച്ചു). എന്നാൽ ഈ നീണ്ട പ്രക്രിയ ഫറവോന് തന്റെ മത്സരത്തിൽ കഠിനനാകാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ കലാശിച്ചു-അവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി. ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു. അവന്റെ വചനത്തിലൂടെയും സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും കർത്താവ് എല്ലാ ആളുകളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടേതായ വ്യക്തിഗത പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ വിതക്കാരനെയും വിത്തിനേയും കുറിച്ചുള്ള ഉപമയിൽ, ഒരുതരം മണ്ണിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വിത്തും മറ്റുള്ളവയിൽ വിതച്ചതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, എന്നിട്ടും അത് വിതച്ച രീതിയിലും. ഓരോ തരം മണ്ണും വിത്തിന് നൽകുന്ന സ്വീകരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എല്ലാം.

അതുപോലെ, രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ത്യജിക്കൽ ഒരു തരത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അവന്റെ സ്വന്തം ഭാഗത്തുനിന്ന് ബോധപൂർവമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. ആവർത്തിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളിലൂടെയും ദിവ്യശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും, കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തോട് സഹകരിക്കാനും ഫറവോനെ നയിക്കാൻ തന്റെ സത്യം അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയത് ഫറവോനും ഈജിപ്തുകാരുമാണ്, അല്ലാതെ ദൈവമല്ല (1 സാമുവൽ 6:6).

ദുഷ്ടന്മാരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും മരണത്തിലും ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരും അനുതപിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു (യെഹെസ്‌കേൽ 33:11; 1 തിമോത്തി 2:4; 2 പത്രോസ് 3:9), കൂടാതെ തന്റെ സൂര്യനെ ദുഷ്ടന്മാരുടെമേലും നല്ലവരുടെമേലും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (മത്തായി 5:45). എന്നാൽ സൂര്യൻ വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതുപോലെ, അവരുടെ സ്വന്തം അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമനുസരിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സ്വാധീനം മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു.

അനുതപിക്കുന്ന പാപി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരു വീണ്ടും
ജനന അനുഭവത്തിലേക്കും രക്ഷയിലേക്കും നയിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, എന്നാൽ മനസ്സില്ലാത്തവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും കഠിനമാക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ അതേ പ്രകടനമാണ് ഒരാളുടെ കാര്യത്തിലും ഒരാളെ രക്ഷയിലേക്കും ജീവനിലേക്കും മറ്റൊരാളെ മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തം വിധി തീരുമാനിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments