ദൈവം പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ലേ? അതോ എന്നോട് മാത്രമാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും, പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിൽ അവൻ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കാം. നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകിയ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവാണ് ദൈവം (യോഹന്നാൻ 3:16). “സ്വന്തപുത്രനെ ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്കു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏല്പിച്ചുതന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്കു നല്കാതിരിക്കുമോ?” (റോമർ 8:32). യേശു നമുക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, “യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും; അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു തുറക്കും” (മത്തായി 7:7).

എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ “അതെ” ആയിരിക്കാം; അല്ലെങ്കിൽ അത് “ഇല്ല”എന്ന് ആയിരിക്കാം; അല്ലെങ്കിൽ അത് “കാത്തിരിക്കൂ, നിങ്ങൾക്കായി എനിക്ക് ഒരു മികച്ച പ്ലാൻ ഉണ്ട്” എന്നായിരിക്കാം.

വ്യവസ്ഥകൾ

നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതിന്, നാം പാലിക്കേണ്ട രണ്ട് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട്:

(1) നാം ദൈവഹിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇതിനർത്ഥം, നമുക്ക് നല്ലത്‌ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാൻ നാം ആവശ്യപ്പെടണം എന്നാണ് “നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചെലവിടേണ്ടതിന്നു വല്ലാതെ യാചിക്കകൊണ്ടു ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല.” (യാക്കോബ് 4:3).

(2) നാം ദൈവത്തിനു പ്രസാദകരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും വേണം, “പ്രിയമുള്ളവരേ, ഹൃദയം നമ്മെ കുററം വിധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കു ദൈവത്തോടു പ്രാഗത്ഭ്യം ഉണ്ടു. 22അവന്റെ കല്പനകളെ നാം പ്രമാണിച്ചു അവന്നു പ്രസാദമുള്ളതു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു എന്തു യാചിച്ചാലും അവങ്കൽനിന്നു ലഭിക്കും. . . നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതു എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പിൻ; അതു നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും.” (I യോഹന്നാൻ 3:21, 22; യോഹന്നാൻ 15:7).

വിശ്വാസം

വിശ്വാസമില്ലാതെ നാം ചോദിക്കുന്നത് ലഭിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. യേശു പറയുന്നു: “അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്നു വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മർക്കോസ് 11:24). ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല, ആദ്യം വിശ്വസിക്കണം; നമ്മൾ അത് കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്‌തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്ന് പറയേണ്ടത്. വിശ്വാസം എന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നതാണ്, അല്ലാതെ നാം കാണുന്ന കാര്യത്തിലല്ല. ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസം കാണുമ്പോൾ, അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിറവേറ്റും. കുരിശിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നാം എത്രയധികം ധ്യാനിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തമാകും (യോഹന്നാൻ 15:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments