ദൈവം പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു’ എന്ന വാചകം ബൈബിൾപരമാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“ദൈവം പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു” എന്ന വാചകം ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ യൂദാ 1:22-23 സമാനമായ ഒരു സന്ദേശം അവതരിപ്പിക്കുന്നു: “സംശയിക്കുന്നവരോട് കരുണ കാണിക്കുക; മറ്റുള്ളവരെ തീയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിക്കുക; മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുക, ഭയം കലർന്ന, കേടായ മാംസം കലർന്ന വസ്ത്രം പോലും വെറുക്കുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിധി തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ പാപികളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ യൂദാ തന്റെ വായനക്കാരെ ഇവിടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാം യോഹന്നാൻ 4:8-9 പറയുന്നു, “സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല, കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാണ്.” ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം നമ്മോട് കാണിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്: നാം അവനിലൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ തന്റെ ഏകജാതനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു (യോഹന്നാൻ 3:16).

ദൈവം പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു, കാരണം അവൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ് (1 പത്രോസ് 1:16) അതേ സമയം പാപിയെ അവനൊ /അവളൊ അവളുടെ ദുഷ്ടതയിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 3:19). അതുപോലെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പാപത്തെ വെറുക്കണം എന്നാൽ ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച പാപികളെ സ്നേഹിക്കണം (1 പത്രോസ് 2:17) അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും വേണം.

“ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ കുറ്റംവിധിക്കാനല്ല; അവൻ മുഖാന്തരം ലോകം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനാണ്” (യോഹന്നാൻ 3:17). പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ “ലോകത്താൽ മലിനമാകാതെ” തങ്ങളെത്തന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും “നിർമ്മലരും കുറ്റമറ്റവരുമായി” തുടരുകയും വേണം (യാക്കോബ് 1:27).

പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല. പാപം നിത്യമരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു (യാക്കോബ് 1:15), ഈ സത്യം സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇടയാക്കണം (എഫെസ്യർ 4:15). വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയോട് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, “പോയി ഇനി പാപം ചെയ്യരുത്” (യോഹന്നാൻ 8:11). അവൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രധാന വിഷയം അവൻ അവളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു – അവളുടെ പാപങ്ങളെ ഉടനടി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നായിരുന്നു.

പശ്ചാത്താപം സത്യസന്ധവും ആത്മാർത്ഥവുമായിരിക്കണം. പാപികൾ തങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കണമെന്നു മാത്രമല്ല; ദൈവകൃപയാൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം. ആഗ്രഹിക്കുകയോ പ്രത്യാശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഒരു മാനസാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തീർത്തും വിലയില്ലാത്തതാണ്. നാം തിന്മ ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ, നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ അനുഭവം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 32:1, 6; 1 യോഹന്നാൻ 1:7, 9).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.