ദൈവം പത്തു കൽപ്പനകളെ എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പത്തു കൽപ്പനകൾ

പത്തു കൽപ്പനകൾ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് നൽകിയതാണ്. അവൻ അത് വായ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു, എന്നിട്ട് സ്വന്തം വിരൽ കൊണ്ട് കല്ലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി. പത്ത് കൽപ്പനകൾ മറ്റെല്ലാ ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ നിയമങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. ഇത് മാനുഷിക പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കൈപ്പുസ്തകമാണ്, ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും ഉള്ള മനുഷ്യ ചുമതലയുടെ മേഖലയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു (മത്തായി 22:34-40):

മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 1:27), അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നതുപോലെ വിശുദ്ധനാക്കി (1 പത്രോസ് 1:15, 16). പത്തു കൽപ്പനകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡമാണ് (റോമർ 7:7-25).

ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെയല്ലാതെ ഞാൻ പാപം അറിയുമായിരുന്നില്ല.” റോമർ 7:7

പത്തു കൽപ്പനകൾ ആരെയും രക്ഷിക്കുകയോ ശുദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ജീവിതത്തിലെ പാപത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു മുഖ കണ്ണാടിയായി മാത്രമേ വർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ (യാക്കോബ് 1:23-25) അങ്ങനെ പാപി ശുദ്ധീകരണത്തിനും പാപമോചനത്തിനും വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിലേക്ക് പോകും (1 യോഹന്നാൻ 1:7).

“അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുപോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കു തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടു; അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകലപാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.” 1 യോഹന്നാൻ 1:7

യേശു പത്തു കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചു

തന്റെ കൃപയാൽ തന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവർ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു (മത്തായി 19:16-19).

“… നിങ്ങൾ ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്ക.” മത്തായി 19:17

നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയ ധാരണയുടെ താക്കോൽ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ക്രിസ്തു കാണിച്ചു (മത്തായി 5 മുതൽ 7 വരെ).

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനകളും അവന്റെ വിശ്വാസവും പാലിക്കുന്നവരായ വിശുദ്ധന്മാരെക്കുറിച്ച് വെളിപാട് പറയുന്നു:

“ദൈവകല്പനയും യേശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണതകൊണ്ടു ഇവിടെ ആവശ്യം. വെളിപ്പാട് 14:12

പത്തു കൽപ്പനകൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ പ്രകടനമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, ദൈവം അവരെ വ്യക്തിപരമായി തന്റെ മക്കൾക്ക് വാമൊഴിയായും കല്ലിൽ എഴുതിയും നൽകി (പുറപ്പാട് 31:18; ആവർത്തനം 4:13).

(ഡെക്കലോഗ്) അഥവാ പത്തുകല്പന ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മാത്രമല്ല, അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വെളിപ്പെടുത്തലാണ് (മത്തായി 22:34-40; യോഹന്നാൻ 15:10; റോമർ 13:8-10; 1 യോഹന്നാൻ 2:4). നാം ദൈവത്തിനോ മനുഷ്യനോ എന്തു നൽകിയാലും, അത് സ്നേഹമില്ലാതെയാണെങ്കിൽ, നിയമം നിറവേറ്റപ്പെടില്ല.

“ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കല്പനകൾ പ്രമാണിച്ചു അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും” യോഹന്നാൻ 15:10

ദൈവ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ സ്നേഹിക്കുക

പത്ത് കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ്, കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാം, അവന്റെ നാമം വ്യർത്ഥമായി എടുക്കാം, നാം അവനെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് അവഗണിക്കാമോ? നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കാം, അവനെതിരെ സാക്ഷ്യം പറയാനാകും, അല്ലെങ്കിൽ നാം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ വസ്തുവകകൾ മോഹിക്കുക? ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയുടെയും മനുഷ്യരോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം സ്നേഹമാണ്. അനുസരണത്തിന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ പ്രേരണ അതായിരിക്കണം (യോഹന്നാൻ 14:15; 15:10; 2 കൊരിന്ത്യർ 5:14; ഗലാത്യർ 5:6).

ഇതും കാണുക:

രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പത്തു കൽപ്പനകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

പത്തു കൽപ്പനകൾ ക്രിസ്തീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സത്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു (യാക്കോബ് 2:12; 2 കൊരിന്ത്യർ 3:17). നിയമത്തിന്റെ അക്ഷരം വ്യാപ്തിയിൽ ഇടുങ്ങിയതായി തോന്നാമെങ്കിലും, അതിന്റെ ആത്മാവ് “അതിവിശാലമാണ്” (സങ്കീർത്തനം 119:96).

ദൈവത്തിന്റെ നിയമം vs. മനുഷ്യന്റെ നിയമം

നിയമത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു, (പുറപ്പാട് 25:16; ആവർത്തനം 4:13; പുറപ്പാട് 34:28; പുറപ്പാട് 31:18; 32:15; ആവർത്തനം 9:9-11). ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു കൽപ്പനകൾ ഇവയായിരുന്നു (പുറപ്പാട് 25:21; 1 രാജാക്കന്മാർ 8:9), മോശയുടെ നിയമം പെട്ടകത്തിന്റെ വശത്തായിരുന്നു:

“ഈ ന്യായപ്രമാണപുസ്തകം എടുത്തു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നിയമ പെട്ടകത്തിന്നരികെ വെപ്പിൻ; അവിടെ അതു നിന്റെ നേരെ സാക്ഷിയായിരിക്കും” ആവർത്തനം 31:26

നിയമമാണ് ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കരുണാസനത്തിന് കീഴിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, നിയമത്തിനു മീതെ കൃപാസനമാണ്, രക്തം തളിച്ചു, അതായത് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെ പാപമോചനവും ശുദ്ധീകരണവും ഉണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment