ദൈവം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവം സർവ്വജ്ഞനാണ്, അതിനർത്ഥം അവൻ “എല്ലാം അറിയുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 3:20), അവസാനം മുതൽ ആരംഭം (യെശയ്യാവ് 46:9,10), “അവന്റെ ഗ്രാഹ്യം അനന്തമാണ്” (സങ്കീർത്തനം 147:5,) “അവ്യക്തമാണ്” (യെശയ്യാവു 40:28). അങ്ങനെ, “എല്ലാം അവന്റെ കണ്ണുകൾക്കു മുമ്പിൽ തുറന്ന് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (എബ്രായർ 4:13). ഇതെല്ലാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വായിക്കുന്നു എന്നാണ്.

ചിന്തകൾ വാക്കുകളായി രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, കർത്താവ് അത് അറിയുന്നുവെന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു, “യഹോവേ, നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്തു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേല്ക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു.
എന്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്തുനിന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നു.എന്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു; എന്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്കു മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 139: 1-3). “എല്ലാ മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ നീ മാത്രമേ അറിയൂ” (1 രാജാക്കന്മാർ 8:39; പ്രവൃത്തികൾ 1:24). ദൈവം നമ്മുടെ മനസ്സ് വായിക്കുക മാത്രമല്ല, “ചിന്തകളുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (1 ദിനവൃത്താന്തം 28:9) അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളും (സങ്കീർത്തനം 44:21).

ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശുവും സർവജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അവൻ ആളുകളുടെ ഹൃദയം വായിച്ചു (മർക്കോസ് 12:15; ലൂക്കോസ് 6:8; 9:47; 11:17; യോഹന്നാൻ 4:16-19; 8:7-9) അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും വഴികാട്ടാനും സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യനും തന്റെ ചിന്തകളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും യേശുവിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.

അതിനാൽ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന് മാത്രമേ തന്റെ മക്കളെ വിധിക്കാൻ കഴിയൂ. ന്യായവിധിയുടെ നാളിൽ അവൻ ആളുകളെ അവരുടെ ചിന്തകളാലും പ്രവൃത്തികളാലും വിധിക്കും (റോമർ 2:16). “ദൈവം എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും എല്ലാ രഹസ്യകാര്യങ്ങളോടും കൂടി ന്യായവിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും” (സഭാപ്രസംഗി 12:14). അവന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, കാരണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ രഹസ്യകാര്യങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ രേഖ അവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു (മത്താ. 10:26; ലൂക്കോസ് 8:17; 1 കോരി. 4:5), അവൻ ന്യായമായി വിധിക്കും (യെശയ്യാവ് 11:4).

അതുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനഇതായിരിക്കണം, “ദൈവമേ, എന്നെ ശോധന ചെയ്തു എന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയേണമേ; എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു എന്റെ നിനവുകളെ അറിയേണമേ. വ്യസനത്തിന്നുള്ള മാർഗ്ഗം എന്നിൽ ഉണ്ടോ എന്നു നോക്കി, ശാശ്വതമാർഗ്ഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തേണമേ” (സങ്കീർത്തനം 139:23-24). നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്തകൾ വായിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത (1 യോഹന്നാൻ 1:9).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment