ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


“എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരം ഒക്കെയും ഉയരത്തിൽനിന്നു വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിങ്കൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്നു. അവന്നു വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആഛാദനമോ ഇല്ല” (യാക്കോബ് 1:17).

ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഓരോ ദാനവും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് നല്ല കാര്യസ്ഥന്മാരായി വളർത്തിയെടുക്കുകയും നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദൈവമഹത്വത്തിനായി വളർത്തുകയും വേണം (മത്തായി 25:14-28).

പുതിയ നിയമം ആത്മീയ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. “1സഹോദരന്മാരേ, ആത്മികവരങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു അറിവില്ലാതിരിക്കരുതു എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 12:1). ഈ ദാനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:
മറ്റൊരുവന്നു വീര്യപ്രവൃത്തികൾ; മറ്റൊരുവന്നു പ്രവചനം; മറ്റൊരുവന്നു ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം; വേറൊരുവന്നു പലവിധ ഭാഷകൾ; മറ്റൊരുവന്നു ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനം.

“ഒരുത്തന്നു ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും മറ്റൊരുത്തന്നു അതേ ആത്മാവിനാൽ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും നല്കപ്പെടുന്നു; 9വേറൊരുത്തന്നു അതേ ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം, മറ്റൊരുവന്നു അതേ ആത്മാവിനാൽ രോഗശാന്തികളുടെ വരം; മറ്റൊരുവന്നു വീര്യപ്രവൃത്തികൾ; മറ്റൊരുവന്നു പ്രവചനം; മറ്റൊരുവന്നു ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം; വേറൊരുവന്നു പലവിധ ഭാഷകൾ; മറ്റൊരുവന്നു ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനം.
(1 കൊരിന്ത്യർ 12:8-10).

റോമർ 12:6-8-ലെ ദാനങ്ങളെ കുറിച്ചും പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, “ആകയാൽ നമുക്കു ലഭിച്ച കൃപെക്കു ഒത്തവണ്ണം വെവ്വേറെ വരം ഉള്ളതുകൊണ്ടു പ്രവചനം എങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം, ശുശ്രൂഷ എങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ, ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ, പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവൻ എങ്കിൽ പ്രബോധനത്തിൽ, ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ ഏകാഗ്രതയോടെ, ഭരിക്കുന്നവൻ ഉത്സാഹത്തോടെ, കരുണചെയ്യുന്നവൻ പ്രസന്നതയോടെ ആകട്ടെ..

നമുക്കെല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത വരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും, നമ്മുടെ
ദാനങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും, നാം എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ പെരുമാറണമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ദാനങ്ങളുടെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിൽ നമ്മെ നയിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി അവയെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്യും. “സ്നേഹം നിർവ്യാജം ആയിരിക്കട്ടെ; തീയതിനെ വെറുത്തു നല്ലതിനോടു പറ്റിക്കൊൾവിൻ. സഹോദരപ്രീതിയിൽ തമ്മിൽ സ്ഥായിപൂണ്ടു ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ അന്യോന്യം മുന്നിട്ടു കൊൾവിൻ. ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി കർത്താവിനെ സേവിപ്പിൻ. ആശയിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ; കഷ്ടതയിൽ സഹിഷ്ണത കാണിപ്പിൻ; പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പിൻ; വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കയും അതിഥിസൽക്കാരം ആചരിക്കയും ചെയ്‌വിൻ” (റോമർ 12:9-13).

നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദാനം, യേശുക്രിസ്തുവിൽ പ്രകടമാക്കിയ ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കട്ടെ (യോഹന്നാൻ 3:16). എന്തെന്നാൽ, നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദാനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ച് അവന്റെ ജനത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവം മഹത്വപ്പെടുന്നത്.

“അവ്വണ്ണം നിങ്ങളും ആത്മവരങ്ങളെക്കുറിച്ചു വാഞ്ഛയുള്ളവരാകയാൽ സഭയുടെ ആത്മിക വർദ്ധനെക്കായി സഫലന്മാർ ആകുവാൻ ശ്രമിപ്പിൻ” (1 കൊരിന്ത്യർ 14:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment