ദൈവം ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമായതിനാൽ, സ്വർഗത്തിൽ നീതിമാൻമാരാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ജീവനുള്ള ദൈവം

ദൈവം ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമാണ്, ശവക്കുഴിയുടെയും മരണത്തിന്റെയും മേൽ അവന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. നീതിമാൻമാർ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലില്ല. അന്ത്യനാളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ നാളിൽ അവർ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും. മർക്കോസ് 12:26, ​​27 പറയുന്നു:

“മരിച്ചവരെ തൊടുബോൾ, അവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു; ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും യിസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവവും യാക്കോബിന്റെ ദൈവവും ആകുന്നു എന്നു മുൾപടർപ്പിൽവെച്ചു ദൈവം അവനോടു പറഞ്ഞതെങ്ങനെയെന്ന് മോശയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? അവൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമാണ്; അതിനാൽ നിങ്ങൾ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇവിടെ, “ദൈവം ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമാണ്” എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും യാക്കോബും ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ ഒരു സൂചനയും നൽകിയില്ല.

എല്ലാ പ്രതിഫലങ്ങളും ശിക്ഷകളും മരണത്തിലല്ല പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നൽകും. യോഹന്നാൻ 5:28, 29-ൽ യേശു പറഞ്ഞു: “ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടാ; നന്മ ചെയ്തവരെ ജീവന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലേക്ക്; തിന്മ ചെയ്തവർ ശിക്ഷാവിധിയുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്കും.

പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നീതിമാന്മാർക്ക് അമർത്യത നൽകുമെന്നും ദുഷ്ടന്മാർ അവരുടെ പുനരുത്ഥാന സമയത്ത് അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും യേശു വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. വ്യക്തമായും, വിധി വരുന്നതുവരെ ആരെയും ശിക്ഷിക്കാനോ പ്രതിഫലം നൽകാനോ കഴിയില്ല. ഭൗമിക ന്യായാധിപൻ പോലും ഒരു മനുഷ്യനെ അവന്റെ വിചാരണയ്‌ക്കും വിധി കേൾക്കുന്നതിനുമുമ്പേ ശിക്ഷയ്‌ക്ക് അയയ്‌ക്കുന്നത് ദുഷ്ടതയായി കണക്കാക്കും.

2 പത്രോസ് 2:9-ൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: “ദൈവഭക്തരെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽനിന്നു വിടുവിക്കുവാനും നീതികെട്ടവരെ ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുവാനും യഹോവ അറിയുന്നു.” മരണശേഷവും ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പും പാപികൾ ശിക്ഷയുടെ കീഴിലാണെന്ന് ഈ വാക്യം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മുഴുവൻ സന്ദേശത്തിനും വിരുദ്ധമാണ് (ലൂക്കോസ് 16:19; വെളിപ്പാട് 14:10, 11).

മരിച്ചവർ പുനരുത്ഥാനം വരെ ഉറങ്ങുന്നു

ദേഹിക്ക് സ്വാഭാവിക അമർത്യതയുണ്ടെന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ബൈബിളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ദേഹി അനശ്വരമോ മരിക്കാത്തതോ ആയി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവവചനമനുസരിച്ച്, മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ് (ഇയ്യോബ് 4:17). ദൈവം മാത്രമാണ് അനശ്വരൻ (1 തിമോത്തി 6:15, 16).

ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ ലോകാവസാനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മഹാദിവസം വരെ ശവക്കുഴിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു (യോഹന്നാൻ 11:11; ദാനിയേൽ 12:2; സങ്കീർത്തനം 13:3) എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. മരണത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തി യാതൊരു പ്രവർത്തനമോ അറിവോ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും അബോധാവസ്ഥയിലാണ്.

മരണശേഷം ഒരു വ്യക്തി: മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), മാനസിക ശക്തികളില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4), ഭൂമിയിലെ ഒന്നിനോടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:6), ജീവിക്കുന്നില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 17:13), തുടരുന്നില്ല (ഇയ്യോബ് 14:1, 2); 1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53) ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു; ഓരോരുത്തന്നു അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടു. (വെളിപാട് 22:12).

മരണസമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ശലോമോൻ ജ്ഞാനി വിവരിച്ചു: “അപ്പോൾ പൊടി ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും; ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങും” (സഭാപ്രസംഗി 12:7). മരണം ജീവിതത്തിന്റെ വിപരീതമായതിനാൽ. സൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം, “ദൈവമായ കർത്താവ് നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി; മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു” (ഉൽപത്തി 2:7). “ജീവശ്വാസം” എന്ന ഇതേ പദം ഉല്പത്തി 7:21,22-ൽ മൃഗങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമുള്ളതൊക്കെയും ചത്തു.

  • ശരീരം (പൊടി) + ശ്വാസം (അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്) = ജീവൻ (ദേഹി )
  • ശരീരം (പൊടി) – ശ്വാസം (അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്) = മരണത്താൽ (ദേഹി നിലനിൽക്കുന്നില്ല )

ദേഹി എന്നത് ദൈവം ശരീരത്തിലേക്ക് ശ്വാസമോ ആത്മാവിനെയോ ചേർത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബോധമുള്ള ജീവനാണ്. “ശ്വാസം”, “ആത്മാവ്” എന്നീ പദങ്ങൾ പരസ്പരം മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധിക്കുക (ഇയ്യോബ് 27:3; സങ്കീർത്തനം 104:29, 30; യാക്കോബ് 2:26).

(ഇംഗ്ലീഷിലെ soul അഥവാ ദേഹി എന്നതിനെ മലയാളത്തിൽ ആത്മാവായിട്ട് പരിഭാഷ പെടുത്തിയിരുന്നു)

അതിനാൽ, ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്ന ആത്മാവിനെ ശലോമോൻ വിവരിച്ചപ്പോൾ, അവൻ ശ്വാസത്തെ പരാമർശിക്കുകയായിരുന്നു, കാരണം ആദിയിൽ ദൈവം നൽകിയത് ജീവന്റെ ശ്വാസമാണ്, ഇപ്പോൾ അത് നൽകിയവനിലേക്ക് “മടങ്ങാൻ” കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യമാണിത്. മരണസമയത്ത് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആത്മാവ് ജീവശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ ദിവ്യ തീപ്പൊരിയാണ്. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഒരിടത്തും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം “ആത്മാവിന്” ജീവനോ ജ്ഞാനമോ വികാരമോ ഇല്ല. അത് “ജീവന്റെ ശ്വാസം” ആണ്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല.

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബൈബിൾ പഠനത്തിന്, പരിശോധിക്കുക: ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment