ദൈവം ചിലരിൽ നിന്ന് സത്യം മറച്ചുവെക്കുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഉത്തരം: യേശു പറഞ്ഞു, “പിതാവേ, സ്വർഗ്ഗത്തിന്നും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുള്ളോവേ, നീ ഇതു ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു ശിശുക്കൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു.” (മത്തായി 11:25).

ഇവിടെ യേശു ഇസ്രായേലിലെ മതനേതാക്കന്മാരെ “ജ്ഞാനികളും വിവേകികളും” ആയി അവതരിപ്പിച്ചു. കാരണം, പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ മിശിഹായുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരം ലഭിച്ചു, തുടർന്ന് അത് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു (മത്തായി 11:20-24). തിരുവെഴുത്തുകളിലുള്ള അവരുടെ അറിവ് നിമിത്തം, തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നവൻ അവനാണെന്ന് കാണാൻ സാധാരണക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ മുൻഗണന അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. (മത്തായി 2:4-6).

അവരുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യഭാഗം യഹൂദ്യ പ്രദേശത്ത് ചെലവഴിച്ചത്, അവന്റെ പ്രവൃത്തി പ്രവചനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നിവൃത്തിയായത് എങ്ങനെയെന്ന് അവർക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും (മത്തായി 4:12). ക്രിസ്തുവിന്റെ “വീര്യപ്രവൃത്തികൾ” (മത്തായി 11: 21, 23), അവന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ ന്യായാനുസൃതവും ഏറ്റവും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു തെളിവ് അവതരിപ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ 5:36; 10:38; 14:11).

എന്നാൽ മതനേതാക്കൾ തങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വെളിപ്പെട്ടുകിട്ടിയ സത്യം നിരസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു (ഹോസിയാ 4:6). ദൈവം അവരോട് കൂടുതൽ കൃപ കാണിച്ചിട്ടും, അവർ അവന്റെ വെളിച്ചം നിരസിക്കുകയും പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാതെ റോമാക്കാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലോകരക്ഷകനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 8:44).

അങ്ങനെ, “ഇവയുടെ” ധ്വനി അവ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കുകയും “ശിശുക്കളെ” പോലെയുള്ള ലളിതവും ശുദ്ധവുമായ ഹൃദയത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്തെന്നാൽ, കർത്താവ് ഒരിക്കലും തന്റെ സത്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയില്ല (മത്താ. 7:6).

കൂടുതലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കർഷകരുമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മതനേതാക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ നിയമ വിഷയങ്ങളിൽ “ശിശുക്കൾ” ആയി കണക്കാക്കി, കാരണം അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ടില്ല (അപ്പ. 4:13). എന്നാൽ ഈ പഠിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ വീണുപോയ മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് “അയക്കപ്പെട്ട” മിശിഹായാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഉയർന്ന ജ്ഞാനം കാണിച്ചു (യോഹന്നാൻ 4:34).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.