ദൈവം ഓരൊമനുഷ്യനും ഒരു പരിധിവരെ വിശ്വാസം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പൗലോസ് എഴുതി: “എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനോടും, ഭാവിക്കേണ്ടതിന്നു മീതെ ഭാവിച്ചുയരാതെ ദൈവം അവനവന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവു പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകുംവണ്ണം ഭാവിക്കേണമെന്നു ചിന്തിക്കുക” (റോമർ 12:3).

എന്താണ് പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്?

ഈ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് റോമിലെ സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. സ്വയം അമിതമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനെതിരെ വിശ്വാസികൾക്ക് അദ്ദേഹം ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ ദുർബ്ബലമായതും ശക്തമായതുമായ അംശങ്ങളെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവം അവനെ ഒരിക്കലും വിളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തേടുന്നതിനെതിരെയും അവൻ നിരന്തരം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത്.

വിശ്വാസം ആത്മാവിന്റെ ഫലമാണ് (ഗലാത്യർ 5:22). തങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഓരോ ആത്മീയ ദാനത്തിനും ദൈവകൃപയിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഈ ശക്തി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസ്തനായ വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ തിരിച്ചറിവ് സ്വയം ഉയർത്തുന്നതിന് ഇടം നൽകില്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തെ ഉയർത്തുകയാണ്. “…ശക്തികൊണ്ടോ കരൂത്തുകൊണ്ടോ അല്ല, എന്റെ ആത്മാവിനാൽ, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” (സഖറിയാ 4:6).

ലൗകികവിജയം, സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, വർഗം എന്നിവയാൽ ആളുകൾ വിലമതിക്കപ്പെടരുത്. ഒരിക്കൽ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം, അത് വിശ്വാസിയെ കൂടുതൽ വിനയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് എത്രയധികം വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്രയും വ്യക്തമാകും കർത്താവിലുള്ള തന്റെ പൂർണമായ ആശ്രയത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം.

സഭയിൽ വിനയം ആവശ്യമാണ്

വിശ്വാസികൾക്ക് വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണം, മനുഷ്യശരീരം പോലെ സഭയും വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളുള്ള നിരവധി കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ്. ഈ കടമകൾ എല്ലാം അനിവാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം തുല്യമല്ല. സഭയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവദത്തമായ കടമ നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ദാനധർമ്മം, ബഹുമാനം, അന്യോന്യമുള്ള ആദരവ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (1 കോറി. 12:12-17)

തൻറെ ശിഷ്യന്മാരെ താഴ്മ പഠിപ്പിക്കാൻ യേശു അവരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി. അവൻ അവരോടു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്തതു ഇന്നതു എന്നു അറിയുന്നുവോ? നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു; ഞാൻ അങ്ങനെ ആകകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരി. കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകി എങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു.” (യോഹന്നാൻ 13:12-14).

വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവുകോൽ

പൗലോസ് ഈ പ്രധാന വാക്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, “…ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവുകോൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.” വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദാനമാണെന്ന് ഇത് പറയുന്നു (ഗലാത്യർ 3:22, ഗലാത്യർ 5:22). അത് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. “അതിനാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയിലൂടെയും കേൾവി ദൈവവചനത്തിലൂടെയും വരുന്നു” (റോമർ 10:17). ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകും. വിശ്വാസം ഒരു ദാനമായതിനാൽ, നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ കഴിയൂ.

എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തവും സഹിഷ്ണുതയുമുള്ളതാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം നാം പ്രയോഗിക്കണം. “അങ്ങനെ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തികളില്ലാത്തതായാൽ സ്വതവെ നിർജ്ജീവമാകുന്നു.” (യാക്കോബ് 2:17). അങ്ങനെ, നാം ദൈവവചനം മുറുകെ പിടിക്കുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും, ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുന്നു. “നിങ്ങൾക്കു കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയോടു: ഇവിടെ നിന്നു അങ്ങോട്ടു നീങ്ങുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു നീങ്ങും; നിങ്ങൾക്കു ഒന്നും അസാദ്ധ്യമാകയുമില്ല. ” (മത്തായി 17:20).

ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുകയും തന്റെ എളിയ ജനത്തിലൂടെ അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി അവനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യാം. “കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളെത്തന്നെ താഴ്ത്തുക, അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും” (യാക്കോബ് 4:10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment