ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

BibleAsk Malayalam

ദൈവം സ്നേഹമാണ്

“ദൈവം സ്നേഹമാണ്” (1 യോഹന്നാൻ 4:16) എന്ന് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
സ്നേഹം ഭൂതകാലത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രബലമായ ഗുണമാണ്, അവൻ ഒരിക്കലും മാറാത്തതിനാൽ ഭാവിയിലും അത് തുടരും (യാക്കോബ് 1:17). “നിന്റെ മഹത്വം എനിക്ക് കാണിച്ചുതരേണമേ” എന്ന് മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, “എന്റെ എല്ലാ നന്മകളും ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ കടത്തിവിടും” (പുറപ്പാട് 33:18, 19) എന്ന് കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞു. കർത്താവ് മോശെയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു: “യഹോവ അവന്റെ മുമ്പാകെ കടന്നു ഘോഷിച്ചതു എന്തെന്നാൽ: യഹോവ, യഹോവയായ ദൈവം, കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ; ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ.
ആയിരം ആയിരത്തിന്നു ദയ പാലിക്കുന്നവൻ; അകൃത്യവും അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ; കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മക്കളുടെമേലും മക്കളുടെ മക്കളുടെമേലും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറയോളം സന്ദർശിക്കുന്നവൻ”(പുറപ്പാട് 34:6, 7). കർത്താവ് “കരുണയിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു” (യോനാ 4:2; മീഖാ 7:18) നിസ്സഹായരായ പാപികൾക്ക് നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശ നൽകുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103:8-14; 145:8; യിരെമ്യാവ് 29:11; 31:3 ).

രക്ഷയുടെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ “ദൈവം സ്നേഹമാണ്” എന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അനന്തമായ മൂല്യമുണ്ട്. മനുഷ്യരാശിയെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ദൈവപുത്രനെ അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ” സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കും ഇല്ല.”തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).
“സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കും ഇല്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

പുത്രൻ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തി

പിതാവിനെ കഠിനനും പരുഷവുമായ ന്യായാധിപനായി കാണാൻ സാത്താൻ മനുഷ്യരെ നയിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി, ഈ ഇരുണ്ട പ്രതിച്ഛായ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അത്തിനായി. ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കാൻ വന്നു (യോഹന്നാൻ 1:18. യോഹന്നാൻ 14:8, 9). മാലാഖമാരുടെ ആരാധനയിൽ നിന്നും സ്വർഗം വിട്ടുപോകാൻ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ അനുവദിച്ചു, മാനവികതയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അപമാനവും മാനഹാനിയും വിദ്വേഷവും മരണവും സഹിച്ചു. “നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്നായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെമേൽ ആയി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്കു സൌഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു”(യെശയ്യാവു 53:5).

തന്റെ ഭൗമിക ദൗത്യം വിവരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. “ദരിദ്രന്മാരോടു സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവു എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്കയാൽ അവന്റെ ആത്മാവു എന്റെമേൽ ഉണ്ടു; ബദ്ധന്മാർക്കു വിടുതലും കുരുടന്മാർക്കു കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും” (ലൂക്കോസ് 4:18). സാത്താനാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്താനും നന്മ ചെയ്യാനും ക്രിസ്തു സഞ്ചരിച്ചു. നാം അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ടതിന് അവൻ “ദുഃഖമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ” ആയിത്തീർന്നു. അവൻ, ആർദ്രതയുള്ള, കരുണയുള്ള രക്ഷകൻ, “ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായ” ദൈവമായിരുന്നു (1 തിമോത്തി 3:16).

അവന്റെ മരണത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു

“ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരുന്നു, ലോകത്തെ തന്നോട് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാൻ ” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:19). ദൈവവുമായി ഒന്നായിരുന്ന അവൻ, ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയിൽ പാപം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭയങ്കരമായ വേർപിരിയൽ കുരിശിൽ അവന്റെ ആത്മാവിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. അവൻ നിലവിളിച്ചു: എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തു? (മത്തായി 27:46). പാപഭാരമാണ് ദൈവപുത്രന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തത്. ദൈവം തന്റെ പുത്രനോടൊപ്പം കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗെത്സെമനെയുടെ വേദനയിൽ, കാൽവരിയുടെ മരണത്തിൽ, അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വില നൽകി. യേശു പറഞ്ഞു, “അതുകൊണ്ട് എൻറെ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എൻറെ ജീവനെ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടതിന് അതിനെ വെച്ചുകൊടുക്കുന്നു” (യോഹന്നാൻ 10:17). അതായത്, “എന്റെ പിതാവ് നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു, നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ എന്റെ ജീവൻ നൽകിയതിന് അവൻ എന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും

ദൈവവുമായി ഒന്നായിരുന്ന ക്രിസ്തു, ഒരിക്കലും തകരാത്ത ബന്ധങ്ങളാൽ മനുഷ്യ മക്കളുമായി തന്നെത്തന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. “അവരെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ അവൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല” (എബ്രായർ 2:11).
മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു മനുഷ്യത്വത്തെ ഉയർത്തി. ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ അവർ “ദൈവപുത്രന്മാർ” എന്ന പേരിന് യോഗ്യരാകുന്നിടത്ത് വീണുപോയ മനുഷ്യരെ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ഇതാ, നാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് പിതാവ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം സ്നേഹമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്” (1 യോഹന്നാൻ 3:1). അതിക്രമത്തിലൂടെ മനുഷ്യപുത്രന്മാർ സാത്താന്റെ പ്രജകളായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാരബലിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആദാമിന്റെ പുത്രന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: