ദൈവം എങ്ങനെ കൊല്ലുന്നവനും ജീവൻ നൽകുന്നവനും ആകും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


കൊല്ലുന്നതും ജീവിപ്പിക്കുന്നതും ദൈവമാകാം.

“ഞാൻ, ഞാൻ മാത്രമേയുള്ളു; ഞാനല്ലാതെ ദൈവമില്ല
എന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊൾവിൻ.
ഞാൻ കൊല്ലുന്നു; ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നു; ഞാൻ തകർക്കുന്നു; ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു; എന്റെ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല” (ആവർത്തനം 32:39 ).

ഈ വാക്യത്തിലെ “കൊല്ലുക” എന്ന വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവമാണെങ്കിലും (1 യോഹന്നാൻ 4:8), അവൻ നീതിയുടെ ദൈവവുമാണ് (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:6). ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും കാരുണ്യവും അവന്റെ സ്വഭാവത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഐക്യം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ്. “ഞാനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല, നീതിമാനായ [നീതിയുള്ള] ദൈവവും രക്ഷകനുമാണ്; ഞാനല്ലാതെ ആരുമില്ല” (ഏശയ്യാ 45:21). “അവൻ പാറയാണ്, അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തികഞ്ഞവയാണ്, അവന്റെ വഴികളെല്ലാം നീതിയുക്തമാണ്. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത, നേരുള്ളവനും നീതിമാനുമായ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം” (ആവർത്തനം 32:4).

നീതിമാന്മാരുടെയും ദുഷ്ടന്മാരുടെയും കേസുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ മദ്ധ്യസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് മാത്രമല്ല, ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതും അവനാണ്. നിയമം പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നുവെന്നും കാണേണ്ടത് ഒരു ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നിയമം നടപ്പാക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ജഡ്ജി തന്റെ ഓഫീസിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ആത്യന്തിക ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കുരിശ് (യോഹന്നാൻ 3:16). ദൈവത്തിന്റെ നീതി പാപിയുടെ മരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു, എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹം ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള ഒരു മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ക്രിസ്തു ഓരോ പാപത്തിനും പ്രതിഫലം നൽകി; അങ്ങനെ, ദൈവം പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ നീതിമാനായിരുന്നു, കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്ന പാപികളെ ന്യായീകരിക്കാനും അവനു കഴിയും.

പൗലോസ് പറയുന്നു: “എല്ലാവരും അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശു മുഖാന്തരം ലഭിച്ച വീണ്ടെടുപ്പിനാൽ സൌജന്യമായി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ പാപപരിഹാര ബലിയായി അവതരിപ്പിച്ചു, അവന്റെ രക്തം ചൊരിയുന്നതിലൂടെ – വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ. അവൻ തന്റെ നീതിയെ പ്രകടമാക്കാൻ ഇത് ചെയ്തു, കാരണം അവന്റെ സഹനത്താൽ അവൻ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിട്ടയച്ചു – യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നീതീകരിക്കുന്നവനും നീതിമാനും ആകേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ തന്റെ നീതിയെ പ്രകടമാക്കാനാണ് അവൻ അത് ചെയ്തത്. (റോമർ 3:24-26).

അങ്ങനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ കരുണ അവന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നീതിയിലൂടെ പ്രകടമായി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.