ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഏകദൈവമായിരിക്കുന്നത്

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഏകദൈവം

ദൈവം ഏകനാണെന്ന് പഴയ നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (ആവർത്തനം 6:4; യെശയ്യാവ് 44:6, 8). പുതിയ നിയമവും അതേ സത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 12:29; യോഹന്നാൻ 17:3; 1 തിമോത്തി 2:5; 1 കൊരിന്ത്യർ 8:4-6; എഫെസ്യർ 4:4-6)

എന്നാൽ ഏകദൈവത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉൾപ്പെടുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 5:7; മത്തായി 28:19; വെളിപ്പാട് 1:4-6). പഴയനിയമത്തിൽ, അത് ആരംഭിക്കുന്നു “ദൈവം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഛായയിലും നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം” (ഉല്പത്തി 1:26). ദൈവം എന്നതിന്റെ എബ്രായ പദം എലോഹിം എന്നാണ്. പഴയനിയമത്തിൽ 2,700-ലധികം തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുവചന നാമമാണിത്. കൂടാതെ, ദൈവത്വത്തിന്റെ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ പുതിയനിയമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു (മത്തായി 3:16,17; 2 കൊരിന്ത്യർ 13:14; എബ്രായർ 9:14; വെളിപ്പാട് 1:4-6).

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും

പിതാവ് – (1 കൊരിന്ത്യർ 8:6; യോഹന്നാൻ 1:18; പുറപ്പാട് 33:20; മത്തായി 11:25; യോഹന്നാൻ 8:26-27). ആരും പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പാപികൾക്ക് ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണാനും ജീവിക്കാനും കഴിയില്ല (പുറപ്പാട് 33:20; ആവർത്തനം 4:12). ചിലർ അവന്റെ ദൈവിക സാമീപ്യത്തിന്റെ  ഒരുനോക്ക് ദര്ശിച്ചു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് (യോഹന്നാൻ 1:14), എന്നാൽ, ദർശനത്തിലല്ലാതെ, ആരും ദൈവിക വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടില്ല (യെശയ്യാവ് 6:5).

പിതാവ്,അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ, മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തന്റെ പുത്രനെ അർപ്പിച്ചു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

പുത്രൻ – അവൻ ദൈവവചനമാണ് (യോഹന്നാൻ 1:1; 1 യോഹന്നാൻ 1:1; എബ്രായർ 11:3; 2 പത്രോസ് 3:7; വെളിപ്പാട് 19:13), പിതാവിനെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വന്നവൻ (യോഹന്നാൻ 14) :7–11). മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ, അവൻ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ തന്റെ ദൈവികതയുടെ പൂർണ്ണമായ മാനം മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു (റോമർ 8:3; 2 കൊരിന്ത്യർ 8:9; ഫിലിപ്പിയർ 2:5-8; യോഹന്നാൻ 17:5; യോഹന്നാൻ 14:28 ).

യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 9:6; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 80:15; 2 പത്രോസ് 1:17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:28; യോഹന്നാൻ 1:1-4; 14:6; യോഹന്നാൻ 20:26-29; വെളിപ്പാട് 1:8; 1 യോഹന്നാൻ 5:11, 12, 20; കൊലൊസ്സ്യർ 1:16; യോഹന്നാൻ 10:18; യോഹന്നാൻ 11:25).

പുത്രൻ പിതാവിന് തുല്യനാണ് (ഫിലിപ്പിയർ 2:6; യോഹന്നാൻ 1:1-3; യോഹന്നാൻ 10:30; കൊലൊസ്സ്യർ 2:9; മത്തായി 11:27; 1 യോഹന്നാൻ 2:23; യോഹന്നാൻ 5:16-23). അതിനാൽ, പുത്രനെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ പിതാവിനെ നിഷേധിക്കുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 2:22).

പരിശുദ്ധാത്മാവ് – അവനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു (റോമർ 8:11; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:30; ഉല്പത്തി 1:2; റോമർ 8:9; 1 കൊരിന്ത്യർ 2:10; 1 യോഹന്നാൻ 4:13), പരിശുദ്ധാത്മാവ് (മത്തായി). 1:20; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 51:11; മത്തായി 12:32; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:8), സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് (യോഹന്നാൻ 14:17), പിതാവിന്റെ ആത്മാവ് (മത്തായി 10:20).

പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 8:29), കുറ്റക്കാരനെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു (യോഹന്നാൻ 16:8), പഠിപ്പിക്കുന്നു (2 പത്രോസ് 1:21), വഴികാട്ടുന്നു  (യോഹന്നാൻ 16:13), സാഷ്യപെടുത്തുന്നു  (എബ്രായർ 10:15), ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 8:29) എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ 14:16), സഹായിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 16:7, 8), ദുഃഖിതനാകാം (എഫേസ്യർ 4:30).

പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും പ്രവൃത്തി

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒന്നാണെങ്കിലും, ദൈവത്വത്തിൽ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ റോളുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ സത്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു: കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടുംകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ” (2 കൊരിന്ത്യർ 13:14). “ജഡികശുദ്ധി വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന്നു തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർജ്ജീവപ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്ര അധികം ശുദ്ധീകരിക്കും?(എബ്രായർ 9:14).

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മാർഗനിർദേശത്താൽ മനുഷ്യർക്ക് പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനെ സമീപിക്കാമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 16:23; കൊലോസ്യർ 3:17; യോഹന്നാൻ 14:6). 6:18). താനും പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒന്നായിരിക്കണമെന്ന് യേശു പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു (യോഹന്നാൻ 17:22, 23).

ആരാണ് ആരെ മറികടക്കുന്നത്?

ദൈവത്തിന്റെ  മൂന്ന് അംഗങ്ങളും ഗുണങ്ങളിലും ധർമങ്ങളിലും  ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും ശക്തിയിലും മഹത്വത്തിലും തുല്യരാണെങ്കിലും, പിതാവ് പരമാധികാരിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു “ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവമാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 11:3 കൂടാതെ 1 കൊരിന്ത്യർ 3:23).

എന്നിരുന്നാലും, പിതാവിന് പരമോന്നത അധികാരമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട്, അത് യേശുവിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും ദിവ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലും കുറയുന്നില്ല. പുത്രൻ തന്റെ മഹത്വവും ശക്തിയും സിംഹാസനവും പിതാവിൽ നിന്ന് നിരന്തരം സ്വീകരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:35; യോഹന്നാൻ 5:22). പുത്രൻ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ജീവിക്കുന്നു, ആത്മാവ് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ജീവിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 17:1, 5; യോഹന്നാൻ 16:14; യോഹന്നാൻ 13:31, 32). പിതാവും പുത്രനും ആത്മാവും എപ്പോഴും പരസ്പരം കൊടുക്കാനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു (യോഹന്നാൻ 17:1, 5; യോഹന്നാൻ 16:14; യോഹന്നാൻ 13:31, 32).

ദൈവ തലവൻ

ദൈവത്വത്തെ മൂന്ന് ഏകീകൃത ഇഴകളുള്ള ഒരു കയറിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്താം (2 കൊരിന്ത്യർ 13:14; മത്തായി 28:19; തീത്തോസ് 2:13; മത്തായി 12:32… മുതലായവ). സ്വഭാവം, വ്യക്തിത്ത്വം , ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവയിൽ മൂവരും ഒന്നാണ് (എഫേസ്യർ 4:6). അവർ സ്വഭാവങ്ങളിലും ഗുണങ്ങളിലും ഒന്നുതന്നെയാണ്, ശക്തിയിലും മഹത്വത്തിലും തുല്യരാണ് (1 യോഹന്നാൻ 5:7).

ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ആകാശം ഭൂമിക്കുമീതെ ഉയർ‍ന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ എന്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർ‍ന്നിരിക്കുന്നു” (യെശയ്യാവ് 55:9). മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ സമയവും സ്ഥലവും കൊണ്ട് പരിമിതമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ നിത്യതയിൽ എത്തുന്നു. അതിനാൽ, പരിമിതരായ മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല (1 തിമോത്തി 3:16).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments