ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ കൂട്ടക്കൊല അനുവദിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഹോളോകോസ്റ്റ് സമയത്ത് യഹൂദരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വംശഹത്യ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഭയാനകമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഹിറ്റ്‌ലറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാസി ഭരണകൂടവും യഹൂദന്മാരെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും ദുരുപയോഗങ്ങളും നടത്തിയത് അചിന്തനീയമായിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ അത്തരമൊരു ഭയാനകമായ ഒരു രംഗം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടേക്കാം: ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിറ്റ്ലർ അവിടത്തെ ജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അനുവദിച്ചത്?

ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തോടുള്ള സ്നേഹം

ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രധാന കാര്യം വ്യക്തമാക്കണം. യഹൂദരോ വിജാതീയരോ ആയ എല്ലാ ആളുകളെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു തിന്മയും സംഭവിക്കില്ല എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. മനുഷ്യന്റെ പതനം മുതൽ ദൈവജനം പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് (ഉല്പത്തി 3:15, 4:8).

ഒരാൾ ദൈവ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും, അവർ ഇപ്പോഴും പീഡനവും മരണവും അനുഭവിച്ചേക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ അനുയായികൾ പീഡനം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് (2 തിമോത്തി 3:12). അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അടയാളമായിപ്പോലും യേശു ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. “അന്നു അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിന്നു ഏല്പിക്കയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും; എന്റെ നാമം നിമിത്തം സകലജാതികളും നിങ്ങളെ പകെക്കും” (മത്തായി 24:9).

ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന് വിടുതൽ നൽകുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു

തന്നോടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ, ഇസ്രായേൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് ഒരാൾ ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം. “നിന്നോടു എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ യഹോവ നിന്റെ മുമ്പിൽ തോല്ക്കുമാറാക്കും; അവർ ഒരു വഴിയായി നിന്റെ നേരെ വരും; ഏഴു വഴിയായി നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടിപ്പോകും” (ആവർത്തനം 28:7).

എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഉടമ്പടി രാഷ്ട്രം അവനോടുള്ള അനുസരണത്തിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്നു. ഈ നിബന്ധനകൾക്കിടയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണ വാഗ്ദത്തം പ്രസ്താവിച്ചത്, “നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു, ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ സകലകല്പനകളും പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജാതികൾക്കും മീതെ ഉന്നതമാക്കും ഭൂമി…എന്നാൽ..പ്രമാണിച്ചുനടക്കാഞ്ഞാൽ ഈ ശാപം ഒക്കെയും നിനക്കു വന്നു ഭവിക്കും….” (ആവർത്തനം 28:1,15).

യിസ്രായേൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളിടത്തോളം കാലം അവൻ തന്റെ വാഗ്ദാനത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. ഈജിപ്ത്, മിദ്യാൻ, ഫിലിസ്ത്യ തുടങ്ങിയ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കുന്നതിൽ കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റി.

പഴയ നിയമത്തിലെ ഇസ്രായേൽ

ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഇസ്രായേൽ ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തോടുള്ള കൂറ് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു (നെഹെമിയ 9:26-28). പഴയനിയമത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇസ്രായേലിന്റെ കലാപത്തിന്റെ കഥകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, 1 & 2 രാജാക്കന്മാർ, 1 & 2 ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ, യെശയ്യാവ്, ജെറമിയ, ഹോസിയാ). ഇസ്രായേലിൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ചില വിശ്വസ്തർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾപോലും (1 രാജാക്കന്മാർ 19:18), രാഷ്ട്രം പലപ്പോഴും ദുഷിക്കപ്പെട്ടു (ന്യായാധിപന്മാർ 10:6).

ഈ അഴിമതി തടയാൻ, യിസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ ആദർശം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ജനതയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി തുടരാൻ രാജാവ് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ പ്രത്യേക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും ദൈവം അറിയിച്ചു (ആവർത്തനം 17:15-20). എന്നിരുന്നാലും, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ പൊതുവെ തള്ളിക്കളയുകയും മിക്ക രാജാക്കന്മാരും അത് അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ, അത് നിമിത്തം രാഷ്ട്രം വീണു (നെഹെമിയ 13:26).

ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതിനുപകരം, ഇസ്രായേൽ പിന്മാറുകയും വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവർ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മുഴുകി, ദൈവത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും എതിരെ പല തിന്മകളും ചെയ്തു (ജറെമിയ 32:35, 1 രാജാക്കന്മാർ 16:2). അതിനാൽ, ഇസ്രായേലിന് അത്തരം ആചാരങ്ങൾ നിർത്തുന്നതിന് ദൈവം തന്റെ സംരക്ഷണം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു.

ഇസ്രായേൽ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നിട്ടും അവർ അവരവരുടെ വഴികളിൽ പോയി. “എന്നാൽ എന്റെ ജനം എന്റെ വാക്കു കേട്ടനുസരിച്ചില്ല;
യിസ്രായേൽ എന്നെ കൂട്ടാക്കിയതുമില്ല. അയ്യോ എന്റെ ജനം എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയും
യിസ്രായേൽ എന്റെ വഴികളിൽ നടക്കയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവരുടെ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുമായിരുന്നു;
അവരുടെ വൈരികളുടെ നേരെ എന്റെ കൈ തിരിക്കുമായിരുന്നു”(സങ്കീർത്തനം 81:11, 13-14).

ഇസ്രായേലിന്റെ ആദ്യ നാശം

അവരുടെ കലാപം കാരണം, ഇസ്രായേൽ ആദ്യം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ബാബിലോൺ ബന്ദിയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ജറുസലേമും അതിമനോഹരമായ ആലയവും 70 വർഷത്തെ തടവിനുശേഷം അവർ മടങ്ങിവരുന്നതുവരെ അവശിഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു (ജെറമിയ 25:11).

ഇസ്രായേൽ അവിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ദൈവം തന്റെ ദൈവിക സംരക്ഷണം ഒരു കാലത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തെങ്കിലും, അവൻ തന്റെ ജനത്തെ മറന്നില്ല. അവർ അപ്പോഴും അവന്റെ മക്കളായിരുന്നു, ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കൊയ്യാൻ അവൻ അവരെ അനുവദിച്ചു. അവരുടെ നാശത്തിനിടയിലും, ഇസ്രായേലിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു (ദാനിയേൽ 9:25, ജെറമിയ 29:11).

ഒടുവിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ ആളുകൾ അവന്റെ കരുണ തേടുകയും പുനർനിർമ്മാണത്തിലേക്കുള്ള വഴി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു (ദാനിയേൽ 9:2-19, എസ്രാ, നെഹെമിയ). യെരൂശലേമും അതിന്റെ ആലയവും പുനർനിർമിക്കാൻ വർഷങ്ങളെടുത്തു. ഈ സമയത്ത്, അവർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നഗരം പുനർനിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു നവോത്ഥാനമുണ്ടായി. യെരൂശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിയവർ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്താനും അവന്റെ നിയമം അനുസരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചു.

പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇസ്രായേൽ

ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തെ യഹൂദ രാഷ്ട്രം പഴയനിയമത്തിൽ വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായി മാറി. യഹൂദ നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പുറജാതീയ പിന്തിരിപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വഴിക്ക് നീങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അവർ അമിതമായി മതവിശ്വാസികളായി (നിയമവാദികൾ) ആയിത്തീർന്നു. ഇസ്രായേലിലെ പല മതനേതാക്കന്മാരും, പ്രത്യേകിച്ച് പരീശന്മാർ, തങ്ങളുടെ കപട സ്വയനീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിച്ചു. ദൈവത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഉള്ള സ്നേഹം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പകരം, അവർ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയുടെ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ആസ്വദിച്ചു (മത്തായി 6:5). പുതിയ നിയമത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമപരവും ആത്മീയമായി അഭിമാനിക്കുന്നതുമായ ഇസ്രായേൽ പഴയ നിയമത്തിലെ വിമതരും വിഗ്രഹാരാധകരുമായ ഇസ്രായേലിനെപ്പോലെ മോശമായിരുന്നു.

മിശിഹായുടെ വരവിന്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് മതനേതാക്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു (ദാനിയേൽ 9:24-26, എസ്രാ 7:7). എന്നാൽ, അവർ അതിന് തയ്യാറായില്ല. വിനയശീലനായ ഒരു അധ്യാപകനെക്കാൾ വിജയിക്കുന്ന രാജാവിനെയാണ് അവർ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചത്. യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവർ അവനെ മരണത്തോളം നിന്ദിച്ചു (മർക്കോസ് 11:18, മത്തായി 26:59). മിശിഹാ നിരസിക്കപ്പെടുമെന്ന പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങൾ ഇത് നിറവേറ്റി (യെശയ്യാവ് 53:3, സങ്കീർത്തനം 118:22).

ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തെ പല യഹൂദ നേതാക്കന്മാരും സ്വയം നീതിമാൻമാരും ക്രൂരന്മാരും ആയിരുന്നെങ്കിലും, ദൈവം അവരെ സ്നേഹിച്ചില്ല എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. ദൈവം എല്ലായ്‌പ്പോഴും തന്റെ ജനത്തെ സ്‌നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, യഹൂദ വംശജർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും അവൻ സ്‌നേഹിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിനു ശേഷവും പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു യഹൂദൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമുണ്ട് (റോമർ 3:1-2). എന്നിരുന്നാലും, ഇസ്രായേൽ ജനത ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ചതിന് ശേഷം, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സുവിശേഷം ഒരുപോലെയാണെന്ന് പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നു. “യഹൂദനെന്നോ ഗ്രീക്കുകാരനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല: എല്ലാവരുടെയും മേൽ ഒരേ കർത്താവ് തന്നെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സമ്പന്നനാണ്” (റോമർ 10:12).

ഇസ്രായേൽ ജനതയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അവസാന അപേക്ഷ

യഹൂദ ജനതയെയും അവരുടെ മതനേതാക്കളെയും മനസ്സ് മാറ്റാൻ യേശു ശ്രമിച്ചു (ഹോസിയാ 6:6 മത്തായി 9:13). എന്നിരുന്നാലും, അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത പിന്തുണച്ച റബ്ബിമാർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽ മരിക്കാൻ വിധിച്ചു (മത്തായി 27:20, 25, 35). ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തെത്തുടർന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ വിശുദ്ധവും അതിപരിശുദ്ധവുമായ സ്ഥലത്തിന് ഇടയിലുള്ള തിരശീല കീറി. രാജ്യത്തിന്റെ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ദൈവം ഇനി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ ദൃശ്യമായ അടയാളമായിരുന്നു ഇത് (മത്തായി 27:51).

ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷവും, അവൻ തന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെ ഇസ്രായേലിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷം മൂന്നര വർഷത്തിനുശേഷമാണ് യഹൂദ നേതാക്കൾ മിശിഹായുടെ സന്ദേശം പൂർണ്ണമായി നിരസിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വിധി മുദ്രകുത്തിയത്. സ്റ്റീഫനെ കല്ലെറിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് (പ്രവൃത്തികൾ 7: 51-60, ദാനിയേൽ 9:27).

നാല്പതു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, ക്രിസ്തു കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചതുപോലെ റോമാക്കാർ ദൈവാലയവും ജറുസലേമും പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു.(മത്തായി 24:2). ഇസ്രായേൽ ജനത ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുതപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, അവൻ അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വിടുതൽ നൽകുമായിരുന്നു. ഈ സമയത്തിനുശേഷം, യഹൂദന്മാർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി.

ഇസ്രായേലും ഹിറ്റ്ലറും

പുറജാതീയ റോം ജറുസലേമിനെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി, യഹൂദ ജനതയുടെ ചരിത്രം ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ സംഭവങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറുകണക്കിനു വർഷങ്ങളായി യഹൂദന്മാർ പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്.

എന്തിനാണ് ഇവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. യഹൂദ സംസ്കാരം അതുല്യ മായിരിക്കാം. അവർ വ്യത്യസ്ത അവധി ദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു, ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു, അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത മതപരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു. യഹൂദ സംസ്കാരം ശക്തമായ കുടുംബവും മതപരവുമായ ബന്ധങ്ങളെ വിലമതിക്കുന്നു, ഇത് അവരെ ഒരു ദൃഢമായ ഗ്രൂപ്പായി മാറ്റുന്നു. പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് അസാധാരണമായി തോന്നിയേക്കാം. നിരുപദ്രവകരമോ നല്ലതോ ആണെങ്കിലും, വ്യത്യസ്തമായതിനെ ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്നു.

ഹിറ്റ്‌ലറുടെ ഉദയത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ, ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രം ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പാപ്പരായി. ഹിറ്റ്‌ലർ തന്റെ ശക്തമായ യഹൂദ വിരുദ്ധ നിലപാട് പങ്കിടാൻ തുടങ്ങി, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ജൂത ജനതയെ ഒരു ബലിയാടായി ഉപയോഗിച്ചു. ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തെ അധികാരത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഇത് യൂറോപ്പിലെമ്പാടുമുള്ള നിരപരാധികളായ നിരവധി ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി.

ഹോളോകോസ്റ്റ് സമയത്ത് ഹിറ്റ്‌ലർ ദൈവജനത്തിൽ പലരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, അവൻ ഒരിക്കലും ജറുസലേമിനെയോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെയോ ആക്രമിച്ചില്ല.

ദൈവവും മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടും

ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ ജീവിതങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുവദിച്ചേക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ അവൻ അവരോടൊപ്പമുണ്ട് (മത്തായി 28:20, 2 കൊരിന്ത്യർ 4:6-11). യേശു ഒരു യഹൂദനും പാപരഹിതനുമായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ മരണം അനുഭവിക്കാനും മരിക്കാനും അവൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു (യെശയ്യാവ് 53:9, യോഹന്നാൻ 19). അവൻ നമ്മുടെ വേദന അറിയുകയും തന്റെ ജനത്തോട് സഹതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 2:5-8, എബ്രായർ 2:17).

നിരപരാധികളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ന്യായമായ ന്യായാധിപനാണെന്നും ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (റോമർ 12:19, വെളിപ്പാട് 6:9-11). തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ കാവൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും (1 പത്രോസ് 4:19). വിശ്വാസത്താൽ, ദൈവം നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കും. ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തിന്മകൾക്ക് അവൻ നീതിയും അതോടൊപ്പം തന്റെ ജനത്തിന് അനുഗ്രഹവും നൽകും (മലാഖി 4:1-2).

“… കരച്ചിൽ ഒരു രാത്രി വരെ നിലനിൽക്കും, പക്ഷേ സന്തോഷം രാവിലെ വരുന്നു.” (സങ്കീർത്തനം 30:5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

If God loves Israel, why did He allow the Holocaust?

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.