ദേഹി ഒരിക്കലും മരിക്കില്ലെന്ന് മത്തായി 10:28 പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മത്തായി 10:28

കുറിപ്പ് (ഇംഗ്ലീഷ് കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പിൽ soul എന്നത് ദേഹി എന്നാണ് മലയാളത്തിലെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്നാൽ മലയാളം ബൈബിളിൽ അതിനെ ആത്മാവ് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു)

ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടരുത്, പക്ഷേ ദേഹിയേ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ദേഹിയേയും ശരീരത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനെ ഭയപ്പെടുക” (മത്തായി 10:28).

ദേഹിയും ശരീരവും നരകത്തിൽ നശിക്കുമെന്ന് ഈ വാക്യം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് ദേഹി സ്വഭാവത്താൽ ശാശ്വതമല്ല, അതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് “അമർത്യതയുണ്ട്” (1 തിമോത്തി 6:15, 16), മനുഷ്യൻ ഒരു മർത്യജീവിയാണ് (സങ്കീർത്തനം 146:3; യെഹെസ്കേൽ 2:1; റോമർ 1:23).

“ദേഹി” എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ “psuchē” ആണ്. ഈ പദം 58 തവണ “ദേഹി” അല്ലെങ്കിൽ “ദേഹികൾ” (മത്തായി 10:28; 11:29; 12:18; മുതലായവ) വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും പുതിയ നിയമത്തിൽ 40 തവണ “ജീവൻ” അല്ലെങ്കിൽ “ജീവൻ” എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (മത്തായി 2:20; 6:25; 16:25; മുതലായവ). “ജീവൻ” എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന “psuchē” എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം മത്തായി 16:25-ൽ കാണാം, “തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും, എന്നാൽ എന്റെ നിമിത്തം തന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ അത് കണ്ടെത്തും.”

കുറിപ്പ് (ഇംഗ്ലീഷ് കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പിൽ soul എന്നത് ദേഹി എന്നാണ് മലയാളത്തിലെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്നാൽ മലയാളം ബൈബിളിൽ അതിനെ ആത്മാവ് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു)

ബൈബിളിൽ അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും “psuchē” ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ബോധമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ഈ ആശയം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നല്ല, പുറജാതീയതയിൽ നിന്ന് യഹൂദ, ക്രിസ്ത്യൻ ചിന്തകളിലേക്ക് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ തെറ്റായ തത്ത്വചിന്തകളിൽ നിന്നാണ്. ശരീരത്തെ അതിജീവിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ജീവനുള്ള, ബോധമുള്ള ഒരു ദേഹിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് “പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും” എന്നാണ് (യെഹെസ്കേൽ 18:20). മരണം വ്യക്തമായും ജീവിതത്തിന് വിപരീതമാണ്.

അതിനാൽ, മത്തായി 10:28-ൽ “ദേഹി ” എന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് “ജീവൻ” എന്ന വാക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ബൈബിളിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടും. ലൂക്കോസ് 12: 4, 5-ൽ ഇതേ അർത്ഥം യേശു കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളേ, ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടരുത്, അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരെ ഭയപ്പെടണം എന്നു ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം: കൊന്നശേഷം നരകത്തിൽ തള്ളുവാൻ അധികാരമുള്ളവനെ ഭയപ്പെടുവിൻ. അതെ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, അവനെ ഭയപ്പെടുവിൻ!

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments