ദെബോറ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു വനിതാ ജഡ്ജി ആയിരുന്നു എന്നത് സ്ത്രീകളുടെ നിയമനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നില്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദെബോറ ഒരു പ്രവാചകയും ജഡ്ജിയും ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അവൾ ഒരിക്കലും ഒരു പുരോഹിതയായിരുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, സഭാ കർത്തവ്യത്തിൽ വനിതാ ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ ഒരു ഉദാഹരണമായി അവൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീ പുരോഹിത പട്ടം കൊടുക്കൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബൈബിൾ മുഖ്യസ്ഥാന തത്വം സഭയിലെ ആത്മീയ മുഖ്യതലവി പദവിയാണ് അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡെബോറ ഇസ്രായേലിൽ സിവിൽ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചു എന്നത് പുരോഹിതൻ, മൂപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് തുടങ്ങിയ സാധാരണ സഭാ ഓഫീസുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിന് ഒരു കാരണമായി വർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾ നഗര ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആദർശമോ പദ്ധതിയോ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:

ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാൽ മോശെയെ മരുഭൂമിയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു-ആയിരക്കണക്കിന്, നൂറ്, അൻപത്, പതിനായിരങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ പുരുഷന്മാരെ നിയോഗിച്ചു (പുറപ്പാട് 18:25).

ജനങ്ങൾക്ക് ആലോചന നൽകുന്നതിന് മോശെ ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എഴുപത് പുരുഷന്മാരെ നിയമിച്ചു (സംഖ്യ 11:16).

ഇസ്രായേലിന്റെയും യഹൂദയുടെയും രാജാക്കന്മാരായി സേവിക്കാൻ ദൈവം പുരുഷന്മാരെ മാത്രം നിയമിച്ചു. അഥല്യ രാജ്ഞി തന്റെ പേരക്കുട്ടികളിൽ ഒരാളൊഴികെ എല്ലാവരെയും കൊന്ന് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഭരണം പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; കർത്താവ് അവളെ വിധിക്കുകയും അവളെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു (2 ദിനവൃത്താന്തം 22:10-12; 23:12-21).

ഭരിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നു: “എന്റെ ജനമോ, കുട്ടികൾ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു; സ്ത്രീകൾ അവരെ വാഴുന്നു; എന്റെ ജനമേ, നിന്നെ നടത്തുന്നവർ നിന്നെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു; നീ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവർ നശിപ്പിക്കുന്നു ” (ഏശയ്യാ 3:12).

ദിവ്യാധിപത്യ (പൗരോഹത്യ)ഗവൺമെന്റ് പ്രയോഗത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡെബോറ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ, സാധാരണ പുരുഷ ജഡ്ജിമാരുടെ അഭാവത്തിൽ, ഇസ്രായേൽ അവളുടെ ഉപദേശവും ജ്ഞാനവും തേടി. കോടതി മുറിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല (ന്യായാധിപന്മാർ 4:5) പ്രകൃതിയിൽ അവൾ ഉപദേശം നൽകിയത് (ന്യായാധിപന്മാർ 4:5), സാധാരണ പുരുഷ ജഡ്ജിമാർ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നതിൽ ഔദ്യോഗിക കടമ നിർവഹിക്കുന്ന നഗര കവാടത്തിലല്ല. ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ ചെയ്യുന്നതോ പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റോ ചെയ്യുന്നതുപോലെയോ ഡെബോറ ചെയ്തു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments