ദുഷ്ടന്മാരുമായി സഹവസിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ, എന്നെപ്പോലെ എന്റെ അയൽക്കാരനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനാകും?

BibleAsk Malayalam

നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (മത്തായി 12:31). എങ്കിലും, ബൈബിൾ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ലോകത്തിലായിരിക്കാനും, എന്നാൽ ലോകത്തിന്റേതല്ലാതിരിക്കാനും (യോഹന്നാൻ 17:14-18). ഇതിനർത്ഥം, നാം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, നാം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായിരിക്കണം (മത്തായി 5: 14-16), എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പാപപൂർണമായവയിൽ നാം പങ്കാളികളാകരുത്.

നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരോട് ബഹുമാനത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടി പെരുമാറുക എന്നാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വയം നിഷേധിക്കുന്നത് പോലും (ഫിലിപ്പിയർ 2:3). എങ്കിലും, സദൃശവാക്യങ്ങൾ 13:20, നാം ആരുമായാണ് സഹവസിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ നമുക്ക് ഗൗരവമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു: “ജ്ഞാനികളോടുകൂടെ നടക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനിയാകും, എന്നാൽ വിഡ്ഢികളുടെ കൂട്ടാളി നശിച്ചുപോകും.”

ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന തത്വം ദുഷിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതിനോട് വൈരുദ്ധ്യമാകരുത്. നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകളുമായി പാപം ചെയ്യുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ല ആളുകളെ പരിപാലിക്കുന്നത്. പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു ദുർന്നടപ്പുകാരോടു സംസർഗ്ഗം അരുതു എന്നു ഞാൻ എന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു എഴുതീട്ടുണ്ടല്ലോ” (1 കൊരിന്ത്യർ 5:9)
ഈ തത്വങ്ങളെ തുല്യമാക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന്, യേശു പാപികളെ സമീപിക്കാൻ അവരുമായി സഹവസിച്ചു, എന്നാൽ അവൻ അവരോട് പാപത്തിൽ ചേർന്നില്ല (ലൂക്കാ 5:32).

ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള രേഖ വരയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതെന്നും ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ പാപത്തിൽ ചേരുന്നുവെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം നൽകാൻ കഴിയും (യാക്കോബ് 1:5). 1 കൊരിന്ത്യർ 15:33-ൽ “വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്: “ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ട് നല്ല ശീലങ്ങളെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നു” എന്ന ഗൌരവമായ മുന്നറിയിപ്പ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്.

നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് നിങ്ങളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ വിധത്തിലും നിങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കണം. പാപം ഒഴിവാക്കാൻ നാം എത്രത്തോളം ശ്രമിക്കണമെന്ന് മത്തായി 5:29 പറയുന്നു: “നിന്റെ വലത് കണ്ണ് നിന്നെ പാപം ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കിയാൽ അതിനെ പറിച്ചെടുത്ത് നിന്നിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞുകളയുക. നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ തള്ളപ്പെടുന്നതിനെക്കാൾ നിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നു നശിക്കുന്നതു നിനക്കു പ്രയോജനം ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: