ദാവീദ്‌ രാജാവ്‌ ദൈവഹൃദയത്തോടെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ്‌ പാപം ചെയ്‌തത്‌?

Author: BibleAsk Malayalam


ദാവീദ് – ദൈവഹൃദയത്തോടെയുള്ള ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ

ശൗൽ രാജാവിന്റെ അനുസരണക്കേടും അഹങ്കാരവും വിശ്വാസമില്ലായ്മയും നിമിത്തം ദൈവം അവനെ നിരസിച്ചതിന് ശേഷം, പ്രവാചകനായ സാമുവൽ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, “നീ ചെയ്തത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു കല്പിച്ച അവന്റെ കല്പന നീ പ്രമാണിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ യഹോവ യിസ്രായേലിൽ നിന്റെ രാജ്യം എന്നേക്കും സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യം തുടരുകയില്ല. കർത്താവ് തൻറെ ഹൃദയത്തിനൊത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വയം അന്വേഷിച്ചു, കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ, തൻറെ ജനത്തിന് അധിപനാകാൻ കർത്താവ് അവനോട് കൽപിച്ചിരിക്കുന്നു” (1 സാമുവൽ 13:13,14). അപ്പോൾ ദൈവം ദാവീദിനെ രാജാവായി നിയമിച്ചു.

ദാവീദിന്റെ പാപത്തിനു പിന്നിലെ കാരണം

അമ്മോന്യരുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ദാവീദ് രാജാവ്, തന്റെ സൈന്യാധിപനായ യോവാബിന് സൈനിക നേതൃത്വം നൽകുകയും രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ജറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. സിറിയക്കാർ ഇതിനകം ഇസ്രായേലിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു, അമ്മോന്യരുടെ പൂർണമായ അട്ടിമറി ഉറപ്പായിരുന്നു. ദാവീദ് രാജാവ് തന്റെ ശക്തമായ ഭരണത്തിന്റെ വിജയവും ബഹുമതികളും ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ ആത്മീയമായി കാവൽ നിൽക്കാതെ സുഖവും ആശ്വാസവും ഉള്ള ഈ സമയത്താണ് പിശാച് അവനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കീഴടക്കിയത്.

ഒരു രാജാവെന്ന നിലയിൽ തന്റെ വാഴ്ചക്ക് മുമ്പ്, ദാവീദിനെ ശൗൽ പിന്തുടർന്നു, അവൻ കർത്താവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. വിജയത്തിനും നേട്ടത്തിനും വേണ്ടി അവൻ പൂർണ്ണമായും അവനിൽ ആശ്രയിച്ചു. എന്നാൽ കർത്താവ് അവന് സമാധാനവും വിജയവും നൽകിയപ്പോൾ, അവൻ സ്വയം സുരക്ഷിതനായി, ദൈവത്തിന്റെ മേലുള്ള തന്റെ പിടി വിട്ടു. തൽഫലമായി, അവൻ പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങുകയും അവന്റെ ആത്മാവിൽ കുറ്റബോധവും ലജ്ജയും വരുത്തുകയും ചെയ്തു (2 സാമുവൽ 11).

ദൈവവുമായുള്ള ദൈനംദിന ബന്ധത്തിലൂടെ വിജയം

പാപത്തിന്മേലുള്ള വിജയം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ രഹസ്യം യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു, “എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിപ്പിൻ. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിക്കാതെ സ്വയം ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ; എന്നിൽ വസിക്കാതെ ഇനി നിങ്ങൾക്കു കഴികയില്ല. ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയാണ്, നിങ്ങൾ ശാഖകളാണ്: എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നവൻ ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു: എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ”(യോഹന്നാൻ 15: 4-5).

ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം, വചനം പഠിക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അവന്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിലൂടെയും വിശ്വാസി അവനുമായി ദൈനംദിന കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കണം (ഗലാത്യർ 2:20). ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു ശാഖ മുന്തിരിവള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, നാം എല്ലായ്‌പ്പോഴും യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ശാഖയ്ക്ക് അതിന്റെ ജീവിതത്തിനായി മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല; ഓരോരുത്തരും മുന്തിരിവള്ളിയുമായി അതിന്റേതായ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം നിലനിർത്തണം. അങ്ങനെ, അവസാനം വരെ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷ ഉപാധികളോടെയാണ്.

അവന്റെ പാപത്തിന് മുമ്പ്, ദാവീദ് രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയിൽ നടക്കുമ്പോൾ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവൻ പാപം ചെയ്‌തപ്പോൾ, അത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യമായിരുന്നില്ല (സങ്കീർത്തനം 32: 1-4) ആത്മാർത്ഥമായ മാനസാന്തരത്താൽ അവൻ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങുകയും പൂർണ്ണമായും ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ (സങ്കീർത്തനം 32: 5-7). എന്നിട്ടും, അവൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ വേദനാജനകമായ ഫലം അയാൾക്ക് കൊയ്യേണ്ടി വന്നു (2 സാമുവൽ 12:10).

ദാവീദിന്റെ മാനസാന്തര പ്രാർത്ഥന

“ദൈവമേ, നിന്റെ ദയയക്കനുസരിച്ച് എന്നോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ; നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മായിച്ചുകളയേണമേ. എന്റെ അകൃത്യത്തിൽനിന്നു എന്നെ നന്നായി കഴുകി എന്റെ പാപത്തിൽനിന്നു എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു; എന്റെ പാപം എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. നിനക്കെതിരെ, നീ മാത്രം, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ തിന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നു …

“ദൈവമേ, നിന്റെ ദയയനുസരിച്ച് എന്നോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ; നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മായിച്ചുകളയേണമേ. എന്റെ അകൃത്യത്തിൽനിന്നു എന്നെ നന്നായി കഴുകി എന്റെ പാപത്തിൽനിന്നു എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു; എന്റെ പാപം എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. നിനക്കെതിരെ, നീ മാത്രം, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ തിന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നു …

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment