ദാവീദ് രാജാവിന്റെ അമ്മ ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ദാവീദ് രാജാവിന്റെ അമ്മ

ദാവീദ് രാജാവിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ബൈബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ യെഹൂദാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ബേത്‌ലഹേമിൽ താമസിച്ചിരുന്ന യിശ്ശായിയുടെ മകനാണ് ദാവീദ് എന്ന് അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. എട്ട് സഹോദരന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായിരുന്നു ദാവീദെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു: “യഹൂദയിലെ ബെത്‌ലഹേമിലെ ആ എഫ്രാത്യന്റെ മകനാണ് ദാവീദ്, അവന്റെ പേര് യിശ്ശായി, അവന് എട്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ ശൌലിന്റെ കാലത്തു വൃദ്ധനായിരുന്നു. യിശ്ശായിയുടെ മൂത്ത മൂന്ന് ആൺമക്കൾ ശൗലിനെ അനുഗമിക്കാൻ യുദ്ധത്തിന് പോയിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് പോയ അവന്റെ മൂന്ന് ആൺമക്കളുടെ പേരുകൾ ആദ്യജാതൻ എലിയാബ്, അവന്റെ അടുത്ത് അബിനാദാബ്, മൂന്നാമൻ ഷമ്മാ. ഏറ്റവും ഇളയവനായിരുന്നു ദാവീദ്. മൂത്ത മൂവരും ശൗലിനെ അനുഗമിച്ചു” (1 സാമുവൽ 17:12-14).

ദാവീദ് രാജാവിന് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് സഹോദരിമാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, “അവരുടെ സഹോദരിമാർ സെരൂയയും അബിഗയിലും ആയിരുന്നു” (1 ദിനവൃത്താന്തം 2:16). ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ പിതാവ് യിശ്ശായി അല്ല നഹാഷ് ആണെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2 ശമുവേൽ അത് നാഹാഷിന്റെ മകളായി അബിഗയിലിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു: “യോവാബിന് പകരം അബ്‌സലോംഹാദ് അമാസയെ സൈന്യത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിയമിച്ചു. നാഹാഷിന്റെ മകളും യോവാബിന്റെ അമ്മ സെരൂയയുടെ സഹോദരിയുമായ അബിഗയിലിനെ വിവാഹം കഴിച്ച ഇസ്രായേല്യനായ യേഥെർ എന്നു പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകനായിരുന്നു അമാസ” (2 സാമുവൽ 17:25). നഹാഷ് ഒരു അമ്മോന്യ രാജാവായിരുന്നു (1 സാമുവൽ 11:1). നഹാഷ് എന്ന പേര് “സർപ്പം” എന്നതിന്റെ പരിചിതമായ എബ്രായ പദമാണ്.

ദാവീദ് രാജാവിന്റെ അമ്മ ദാവീദിന്റെ പിതാവ് യിശ്ശായിയുടെ രണ്ടാം ഭാര്യയായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവളുടെ പേര് ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.

ദാവീദ് രാജാവ്

പുരാതന ഇസ്രായേലിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവായിരുന്നു ദാവീദ് രാജാവ് (ഏകദേശം 1000 ബിസി). ദാവീദ് യഹൂദ രാജവംശം സ്ഥാപിക്കുകയും ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളെയും ഒരൊറ്റ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ മകൻ ശലോമോൻ താൻ കെട്ടിപ്പടുത്ത സാമ്രാജ്യം വിപുലപ്പെടുത്തി (1 രാജാക്കന്മാർ 4:21). പഴയനിയമത്തിലെ സാമുവൽ 1, 2 എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിലെ നിരവധി അധ്യായങ്ങളാണ് ദാവീദിന്റെ ജീവിതചര്യയിലെ പ്രധാന വിവരണം.

യിശ്ശായിയുടെ ഇളയ പുത്രനായിരുന്നു ദാവീദ്. എന്നാൽ ശൗൽ കർത്താവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അവൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും സാമുവൽ പ്രവാചകനാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു (1 സാമുവൽ 16:10, 13). ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളായ ഫെലിസ്ത്യരുടെ യോദ്ധാവായിരുന്ന അതികായകനായ ഗോലിയാത്തിനെ വധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ദേശീയ നായകനായി ഉയർന്നു (1 സാമുവൽ 17:32-50).

ജനപ്രീതിയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് ശൗലിന്റെ അസൂയ ഉണർത്തി. ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ അവൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. പിന്നീട് ദാവീദ് തെക്കൻ യഹൂദയിലേക്കും ഫെലിസ്ത്യയിലേക്കും പലസ്തീന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പലായനം ചെയ്തു, അവിടെ അവൻ വർഷങ്ങളോളം ഒളിച്ചു. ആ വർഷങ്ങളിൽ, ദാവീദിന് ഒന്നിലധികം തവണ ശൗലിനെ കൊല്ലാൻ അവസരം ലഭിച്ചു, എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തനെ തൊടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വിസമ്മതിച്ചു (1 സാമുവൽ 19:1-2; 24:5-7).

ശൗലിന്റെ മരണശേഷം ദാവീദിനെ ഹെബ്രോണിൽ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു (2 സാമുവൽ 5-8). യെബൂസ്യരുടെ അധീനതയിലുള്ള യെരുശലേം പട്ടണത്തെ അദ്ദേഹം കീഴടക്കി, അത് പുതിയ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻറെ തലസ്ഥാനമാക്കി, അതിലേക്ക് അവൻ വിശുദ്ധ ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകം വെച്ചു. (2 സാമുവൽ 6).

ദാവീദ് ഫെലിസ്ത്യരെ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കി, അവർ ഒരിക്കലും ഇസ്രായേല്യരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയായില്ല (1 ദിനവൃത്താന്തം 18). ഏദോം, മോവാബ്, അമ്മോൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇസ്രായേലുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നിരവധി ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയായി അദ്ദേഹം ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു (2 സാമുവൽ 8). ഒരു സൈനിക നേതാവെന്ന നിലയിൽ ദാവീദിന്റെ മഹത്തായ വിജയങ്ങൾ പരസ്പരബന്ധിതമായ കുടുംബ തർക്കങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കലാപങ്ങളും മൂലം ദുർബലമായിരുന്നു.

ദാവീദിനെ ദൈവം രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു, കാരണം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു (1 സാമുവൽ 13:13-14; പ്രവൃത്തികൾ 13:22). അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അവന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ സേവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 57:7; 108:1), അവൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ ആത്മാർത്ഥതയിലും താഴ്മയിലും അനുതപിച്ചു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 32:5-7; 51:1-17). അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐതിഹാസിക വിശ്വാസത്തിനും എളിമയ്ക്കും ദൈവത്തോടുള്ള മഹത്തായ ഭക്തിക്കും ഉള്ള ആദരവായി സങ്കീർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment