ദാവീദും ജോനാഥനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


“യോനാഥാൻ ദാവീദുമായി ആത്മാവിൽ ഏകനായി, തന്നെപ്പോലെ അവനെ സ്നേഹിച്ചു” (1 സാമുവൽ 18:1) എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ സൗഹൃദം പരസ്പരം സമാന മൂല്യങ്ങളും ആദർശങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു യഥാർത്ഥ ബന്ധത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ ഉദാഹരണമാണ്. ജോനാഥൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ മനോഭാവത്തിലും പ്രവർത്തനരീതിയിലും അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശൗലിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദാവീദിന്റെ എളിമയും ആത്മീയവുമായ മറുപടികൾ, കഴിഞ്ഞകാല നേട്ടങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും നൽകി, വളരെ നവോന്മേഷദായകമായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് തന്റെ പിതാവിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ജോനാഥൻ നിരാശനായിരുന്നു.

ദാവീദ് രാജാവാകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും പരാതിയും പിറുപിറുപ്പും കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും രൂപകല്പനക്കും അവൻ മനസ്സോടെ കീഴടങ്ങുമെന്നും ജോനാഥൻ മനസ്സിലാക്കി. ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, യഥാർത്ഥ സൗഹൃദത്തിൽ വിശ്വസ്തത, ത്യാഗം, വിട്ടുവീഴ്ച, വിശ്വസ്തത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പരിപാലിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മറുവശത്ത്, ഒരാൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്തത് മറ്റുള്ളവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലാണ് സ്വാർത്ഥത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ജോനാഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ദാവീദിന്റെ സൗഹൃദം തന്റെ പിതാവിന്റെ കിരീടത്തേക്കാൾ അധികാരവും സമ്പത്തതിനെക്കാളും കൂടുതലാണ്. രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി (1 സാമുവൽ 18:1-5) അവിടെ ദാവീദിന്റെ ഭാവി ഭരണത്തിൽ ജോനാഥൻ രണ്ടാമനാകണം, ദാവീദ് ജോനാഥന്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കണം (1 സാമുവൽ 20:16-17, 42; 23:16- 18).

യോനാഥാന്റെ മരണത്തിൽ ദാവീദ് വിലപിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു: “എന്റെ സഹോദരനായ യോനാഥാനേ, ഞാൻ നിന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നു; നീ എനിക്ക് വളരെ പ്രസന്നവനായിരുന്നു; എന്നോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം സ്‌ത്രീസ്‌നേഹത്തെക്കാൾ അതിശയകരമായിരുന്നു” (2 സാമുവൽ 1:26). ജോനാഥന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും ആത്മാർത്ഥതയും ദാവീദ് തുറന്നു കാണിച്ചു. എന്തെന്നാൽ, ദാവീദിനോടുള്ള സ്‌നേഹം നിമിത്തം യോനാഥന് കിരീടവും രാജ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഒരുപക്ഷേ, ദാവീദ് ജോനാഥന്റെ സ്നേഹത്തെ ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നശേഷം തനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശൗലിന്റെ മകളോടുള്ള സ്നേഹവുമായി താരതമ്യം ചെയ്‌തിരിക്കാം, എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കാൻ ശൗൽ ഈ വിവാഹത്തിന് കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥകൾ ചേർത്തു (1 സാമുവൽ 18:17, 25).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment