ദശാംശവും വഴിപാടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദശാംശവും വഴിപാടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പല ക്രിസ്ത്യാനികളും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ദശാംശം” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “പത്താമത്തെ” എന്നാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനത്തിന്റെ പത്തിലൊന്നാണ് ദശാംശം. ദശാംശം ദൈവത്തിന്റേതാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വഴിപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ദശാംശം നൽകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒരു സമ്മാനമായി നൽകുന്നില്ല; മറിച്ചു ദൈവത്തിലേക്ക് മടക്കുകയാണ്. മറുവശത്ത്, വഴിപാടുകൾ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാദാനങ്ങളാണ്.

പഴയ നിയമത്തിലെ ദശാംശങ്ങളും വഴിപാടുകളും

മോശൈക ന്യായപ്രമാണത്തിന് മുമ്പാണ് ദശാംശം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഗോത്രപിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമും യാക്കോബും ദശാംശം നൽകിയതായി നാം വായിക്കുന്നു. “അവന്നു അബ്രാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു” എന്ന് ഉല്പത്തി 14:20 നമ്മോട് പറയുന്നു. “നീ എനിക്ക് തരുന്ന എല്ലാറ്റിലും പത്തിലൊന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും നിനക്ക് തരാം” എന്ന് യാക്കോബ് ദൈവത്തോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതായി ഉല്പത്തി 28:22 നമ്മോട് പറയുന്നു.

മോശെയുടെ കാലത്ത്, “ഞാൻ ലേവിയുടെ മക്കൾക്കു യിസ്രായേലിൽ പത്തിലൊന്ന് അവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് കർത്താവ് നിർദ്ദേശിച്ചു. “ഇസ്രായേൽമക്കളുടെ ദശാംശം … ഞാൻ ലേവ്യർക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു” (സംഖ്യാപുസ്‌തകം 18:21, 24); ” നിലത്തിലെ വിത്തിലും വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിലും ദേശത്തിലെ ദശാംശം ഒക്കെയും യഹോവെക്കുള്ളതു ആകുന്നു; അതു യഹോവെക്കു വിശുദ്ധം ” (ലേവ്യപുസ്തകം 27:30).

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷകളുടെ പഴയനിയമ നാളിലെ ദശാംശം പുരോഹിതന്മാരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ലേവി ഗോത്രത്തിന് (പുരോഹിതന്മാർ) ഒരു ഭൂമിയും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചു, മറ്റ് 11 ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൂമി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ലേവ്യർ ആലയത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിലും ദൈവജനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലും മുഴുസമയവും പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനാൽ, ദശാംശം പുരോഹിതരുടെ ഉപജീവനത്തിനായി പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി.

പിന്നീട്, ദശാംശം എന്ന തത്വം കർത്താവ് തന്റെ പ്രവാചകനായ മലാഖിയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു, “നിങ്ങൾ എല്ലാ ദശാംശങ്ങളും കലവറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക” (മലാഖി 3:10). നെഹെമിയ പ്രവാചകനിലൂടെയും: “അപ്പോൾ എല്ലാ യഹൂദയും ധാന്യത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും എണ്ണയുടെയും ദശാംശം ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നു” (നെഹെമിയ 13:12).

ദശാംശത്തിനു പുറമേ, തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള അവരുടെ ഉപകാര സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്ദിയുടെയും പ്രകടനമായി തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വഴിപാടുകൾ നൽകാൻ കർത്താവ് തന്റെ മക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബൈബിൾ പറയുന്നു, “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം” (കൂടാതെ ). ദാവീദ് പ്രവാചകൻ എഴുതി, “ഒരു വഴിപാട് കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ വരൂ” (40:6).

പുതിയ നിയമത്തിലെ ദശാംശങ്ങളും വഴിപാടുകളും

ദശാംശം എന്ന തത്വം പുതിയ നിയമത്തിലും കാണാം. മത്തായി 23:23-ൽ യേശു തന്നെ ദശാംശം അംഗീകരിച്ചു. പൗലോസ്‌ ഇങ്ങനെയും എഴുതി: “ദൈവാലയകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ദൈവാലയംകൊണ്ടു ഉപജീവിക്കുന്നു എന്നും യാഗപീഠത്തിങ്കൽ ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നവർ യാഗപീഠത്തിലെ വഴിപാടുകളിൽ ഓഹരിക്കാർ ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അതുപോലെ കർത്താവും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കേണം എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ” (1 കൊരിന്ത്യർ 9:13, 14).

വഴിപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും അവന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എന്ത് നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. “അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കട്ടെ. സങ്കടത്തോടെ അരുതു; നിർബ്ബന്ധത്താലുമരുതു; സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. ” (2 കൊരിന്ത്യർ 9:7). ദശാംശത്തിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന 10% പോലെ, മറ്റ് വഴിപാടുകൾക്കുള്ള തുക ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.

എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ കടമകളിലും, ദൈവരാജ്യം ലോകത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷത്തോടെ മറ്റൊന്നും വിവരിക്കാനാവില്ല. ഉദാരതയുടെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവാണ്. അവന്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കാവുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ സ്നേഹത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ലോകത്തോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണിത്, അവൻ ഏറ്റവും വലിയ ദാതാവാണ് (യോഹന്നാൻ 3:16).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment